ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Az Bulutlu

YAZARLAR

Teşvikte Son Düzenlemeler I

Av. Zeki Onat

12 Temmuz 2011 Salı 17:34
  • A
  • A
Sosyal Güvenlik prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili yoğun bir dönemi geride bıraktık. Daha önceki dönemlerde sosyal güvenlik primlerine uygulanan devlet desteğiyle ilgili olarak birbirini takip eden yazılarımız oldu. İlgilenenler için arşivden bu yazılara tekrar ulaşmalarının mümkün olduğunu belirterek 6111 sayılı yasa ile getirilen ‘’Teşvik Uygulamaları’’ hakkında düzenlemeleri paylaşalım istedik.

Geçmiş dönem yazılardan bahsetmemizin sebebi, daha önce yürürlüğe giren ‘’beş puanlık indirim’’ ve ‘’işveren hissesi sigorta prim desteği’’ uygulama açısından bir takım değişikliklerle uygulanmaya devam ediyor olmasıdır.

Yukarıda söz ettiğimiz iki teşvik uygulamasının yanında ‘’yeni bir sigorta primi işveren hissesi desteğinin’’ düzenlenerek işsizliğin giderilmesine işverenlerin işçi çalıştırmaktan dolayı maruz kaldıkları yükün hafifletilmesine çalışılmıştır. Yeni düzenlemede öne çıkan bir husus da İş ve İşçi Bulma Kurumunun istihdamın düzenlenmesinde daha etkin rol almaya başladığını; işçi ile işveren arasında emek arz ve talebin niteliğine pozitif katkısının sağlanmaya çalışıldığını görmekteyiz.

Şimdi bu düzenlemeleri tek tek ele almak suretiyle bir göz atalım:

1 ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen ‘’beş puanlık prim desteği’’ 2011/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak uygulanacaktır. Bununla beraber öncelikle belirtmek gerekir ki;
Sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yine aynı şekilde 6111 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihalelerini üstlenen işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın, söz konusu bankalarca ihale edilen işlerin konusunun hizmet alımı olması halinde bu işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmaması nedeniyle, bu bankalardan konusu hizmet alımı niteliğinde olan işleri üstlenen işverenlerce bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

İhale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılmış olması halinde; ihale konusu işte çalışan sigortalıların ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün olacak, ancak, 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihale konusu işin başlayıp bittiği tarihler arasında ihale konusu işte çalışan sigortalılardan dolayı bahse konu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

1/3/2011 tarihinden önce, diğer destek kanunlarında öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanmakta olan işverenlerin destek kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak beş puanlık prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucunda, 1/3/2011 tarihinden itibaren gerek diğer bir prim desteği kapsamına, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren bir sigortalı için, ilgili kanunda mükerrer yararlanılamayacağı hususunda bir düzenleme bulunmayan hallerde, aynı dönemde aynı sigortalı için iki ayrı kanunda öngörülen prim desteklerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda, her iki destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere kapsama giren ve yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce;
- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci, geçici 9 uncu ve geçici 10 uncu maddesinde,
- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında,
- 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde,
- 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde,
- 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,
öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle ‘’beş puanlık prim desteğinden’’ yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.
Buna karşın, 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde,
4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında,
öngörülen desteklerden, diğer ilgili mevzuat uyarınca yararlanmakta olanların aynı dönem için ve mükerrer olarak anılan Kanunlarla sağlanan destek unsurlarından ayrıca yararlanamayacakları öngörüldüğünden, aynı sigortalıdan dolayı söz konusu maddelerde öngörülen destekler ile birlikte ayrıca ‘’beş puanlık prim desteği’’nden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bir sonraki yazımızda teşviklerle ilgili getirilen yeni düzenlemelere yer vermeye çalışacağız.

Sağlıklı mutlu ve huzurlu günler dilerim.
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.