ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Az Bulutlu
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 24 Eylül 2013 Salı 11:02

Ünal Aysal'dan Mancini açıklaması!

Ünal Aysaldan Mancini açıklaması!

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal, tek­nik di­rek­tör ada­yı ola­rak son dö­nem­de gün­de­me gel­di­ği id­di­a edi­len ve şu anda boşta olan İtalyan çalıştırıcıyı kesin bir dille


Ga­la­ta­sa­ray'da tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim'in ay­nı za­man­da mil­li ta­kı­mı da ça­lış­tır­ma­sıy­la Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kım­da­ki ge­le­ce­ği­nin be­lir­siz­leştiği iddiaları bir süredir gündemi meşgul ediyor. Terim’le Baş­kan Ünal Ay­sal'ın arasında ger­gin­lik ol­du­ğu id­di­ala­rı ku­lis­ler­de ko­nu­şu­lur­ken yö­ne­ti­mi­n ye­ni ho­ca ara­yış­la­rı­na gir­di­ği id­di­ala­rı ay­yu­ka çık­tı. Ye­ni tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rıy­la il­gi­li son id­di­a İtal­yan hoca Man­ci­ni ol­du.

EN SON CİTY'İ KARIŞTIRDI

En son ola­rak Pre­mi­er Lig ekip­le­rin­den Manc­hes­ter City'yi ça­lış­tı­ran İtal­yan tek­nik di­rek­tör Man­ci­ni'nin şu an­da boş­ta ol­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. Tek­nik di­rek­tör­lük ka­ri­ye­ri­ne La­zi­o'da yar­dım­cı an­tre­nör ola­rak baş­la­yan de­ne­yim­li ho­ca da­ha son­ra sı­ra­sıy­la Fio­ren­ti­na, La­zi­o, In­ter Mi­lan ve Manc­hes­ter City'de gö­rev yap­tı. Man­ci­ni, In­ter ile 3, Manc­hes­ter City ile 1 kez şam­pi­yon­luk se­vin­ci ya­şa­dı.

BAŞKAN ÇOK NET KONUŞTU

Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak en net açık­la­ma ise Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal'dan gel­di. Man­ci­ni id­di­ala­rı­nı ke­sin bir dil­le red­de­den Ay­sal, "Man­ci­ni'nin bi­zim­le hiç ala­ka­sı yok. Her­ke­sin ken­din­ce fi­kir yü­rüt­tü­ğü bir ko­nu" dedi.

(Bugün)
 
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER