ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Az Bulutlu
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Ağustos 2014 Çarşamba 11:23

Maç polisleri çekiliyor

Maç polisleri çekiliyor

Tür­ki­ye­’de de tar­tı­şı­lan maç po­li­si ko­nu­su Al­man­ya­’da gün­de­me gel­di. Eya­let yö­ne­tim­le­ri po­lis­ler için ya­pı­lan har­ca­mayı çok buldu. “Kulüpler de yardım etsin” dendi. Sayının azaltılacağı açıklandı.


Al­man­ya­’da maç gö­rev­le­ri­nin gü­ven­lik büt­çe­le­ri­ni ele alan eya­let­le­rin içiş­le­ri ba­kan­lık­la­rı, yük­sek gü­ven­lik ma­li­ye­ti ne­de­niy­le ha­re­ke­te ge­çi. Maç­lar­da gö­rev­len­di­ri­len po­lis sa­yı­sı­nın azal­tıl­ma­sı­nın yol­la­rı araş­tı­rıl­dı. Ba­zı eya­let­ler, ku­lüp­le­rin bu ko­nu­da­ki har­ca­ma­la­ra ka­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni açık­la­dı. An­cak Al­man Ku­lüp­ler Bir­li­ği­’nin (De­uts­che Fuss­ball-Li­ga) gü­ven­li­ğin sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da eya­let­ler­le iş­bir­li­ği­ne git­mek is­te­me­me­si hu­zur­suz­luk oluş­tur­du.

Bugün'de yer alan habere göre, Ku­zey Ren-Vest­fal­ya Eya­le­ti İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı (B.Dort­mund, Le­ver­ku­sen, Köln, Mönc­heng­lad­bach, Schal­ke 04, Boc­hum gi­bi ta­kım­lar bu böl­ge­de), 31 Ağus­tos Pa­zar gü­nü oy­na­na­cak maç­lar­da po­lis­le­rin gö­rev­len­di­ril­me­si ile il­gi­li ge­nel­ge ya­yım­la­dı. Po­lis­le­rin as­li gö­re­vi­nin maç­lar ol­ma­dı­ğı ba­zı kar­şı­laş­ma­lar­da po­li­se gö­rev ve­ril­me­si­nin dü­şü­nül­me­di­ği­ni bil­dir­di. Bun­des­li­ga­’nın ikin­ci haf­ta­sın­da denk ge­le­cek bu uy­gu­la­ma­nın na­sıl so­nuç­la­na­ca­ğı me­rak edi­li­yor.

Herşey işte bu maçla başladı

Schal­ke­’nin, PA­OK ile oy­na­dı­ğı maç­ta ya­şa­nan­lar, Al­man po­li­si­nin stat­lar­dan çe­kil­me­yi ilk ola­rak gün­de­mi­ne al­dı­ğı ta­rih ola­rak ka­yıt­la­ra geç­miş­ti. 21 Ağus­tos 2013’teki Şam­pi­yon­lar Li­gi play-off ilk ma­çın­da Schal­ke ta­raf­tar­la­rı Ma­ke­don­ya bay­ra­ğı aç­mış­tı. Yu­nan­lı­lar bü­yük tep­ki gös­ter­miş­ti. Al­man po­li­si, Schal­ke­liler’in otur­du­ğu bö­lü­me mü­da­ha­le­de bu­lun­muş ve bi­ber ga­zı sık­mış­tı. Alman kamuoyu buna büyük tepki göserince, Ku­zey Ren Vest­fal­ya Eya­le­ti İçiş­le­ri Ba­ka­nlığı stat­lar­da po­lis bu­lun­dur­ma­ya­cak­la­rı­nı açık­la­mış­tı.

Türkiye’de durum nedir?

Ha­tır­la­na­ca­ğı üze­re 2009 yı­lın­da po­lis­ler stat dı­şı­na çe­kil­miş ve yer­le­ri­ni özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­ne bı­rak­mış­tı. Po­lis­ler sa­de­ce stad­yum dı­şın­da ba­zı böl­ge­ler­de gö­rev ya­pı­yor­du. An­cak 2009’dan son­ra ar­tan şid­det olay­la­rı ne­de­niy­le po­lis­ler geç­ti­ği­miz yıl stat­la­ra ge­ri dön­dü. Özel gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ha­len ça­lı­şı­yor. Si­vil po­lis­ler ise tribünlerde taş­kın­lık ya­panları tes­pit edi­yor. Bu ara­da maç­lar­da gö­rev ya­pan po­lis­le­rin sa­yı­la­rı TFF’­ye bil­di­ri­li­yor. Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu da po­lis­le­re öde­di­ği üc­re­ti da­ha son­ra ku­lüp­ler­den tah­sil edi­yor.

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER