ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL10°C
Yağışlı
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Ekim 2013 Pazartesi 10:19

Isaksson: En iyi kaleci Muslera

Isaksson: En iyi kaleci Muslera

Ka­sım­pa­şa’nın, İs­veç Mil­li Ta­kı­mı’nın ka­le­si­ni de ko­ru­yan fi­le bek­çi­si Isaks­son Tür­ki­ye’de­ki mes­lek­taş­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. “En iyi ka­le­ci Mus­le­ra” der­ken ikin­ci


Dün­ya fut­bo­lu onun adı­nı ilk kez 1999 yı­lın­da İsveç eki­bi Trel­le­borg’dan İtal­yan de­vi Juventus'a rans­fer ol­du­ğun­da duy­du. Ol­duk­ça uzun bo­yu­na rağ­men çe­vik­li­ği ve kes­kin ref­leks­le­ri sa­ye­sin­de 1 yıl için­de İs­veç Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı’na ka­dar yük­sel­di .

Da­ha son­ra ku­lüp ka­ri­ye­ri­ne Ren­nes, Manc­hes­ter City ve PSV Eind­ho­ven ta­kım­la­rın­da de­vam eden de­ne­yim­li fi­le bek­çi­sinin son du­ra­ğı ise Kasımpaşa ol­du. İs­tan­bul eki­bi­nin for­ma­sı­nı son iki se­zon­dur ba­şa­rıy­la ter­le­ten Isaksson Bugün'e röportaj verdi. İşte o röportaj:

*Yak­la­şık iki yıl­dır İs­tan­bul’da­sın. Bu şeh­ri se­vi­yor mu­sun?

Evet çok se­vi­yo­rum. Fan­tas­tik bir şe­hir. Tra­fik bi­raz so­run ama eğer yol­la­rı bi­li­yor­sa­nız, sı­kın­tı ol­mu­yor. Ama ne ya­lan söy­le­ye­yim za­man za­man yol­la­rı ka­rış­tı­rıp, yo­lu uzat­tı­ğım da olu­yor. Ai­lem de bu­ra­da çok mut­lu. İs­tan­bul’da ya­şa­ma­yı çok se­vi­yor­lar.

*Ka­ri­ye­ri­ni Tür­ki­ye’de nok­ta­la­ma­yı dü­şü­nür mü­sün?

Bil­mi­yo­rum. Ge­le­cek­te ne olur kim­se bi­le­mez. Gü­zel gün­ler ge­çi­ri­yo­rum; ama ile­ri­de ne ola­ca­ğı­nı kim­se bi­le­mez.

*Pe­ki ku­lü­bün­le il­gi­li de ay­nı şey­le­ri söy­le­ye­bi­lir mi­sin?

Ku­lü­büm­de de çok mut­lu­yum. Bu­ra­da fark­lı bir kül­tür, ye­ni in­san­lar ta­nı­dım. Ka­ri­ye­rim­de önem­li bir ge­li­şim aşa­ma­sı. Ken­di­mi bu­ra­da hu­zur­lu his­se­di­yo­rum.

*Gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la per­for­man­sın her­kes için tat­min edi­ci. Ay­nı ka­na­at­te mi­sin?

Elim­den ge­le­nin en iyi­si yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. İyi oy­na­mak, sa­ha­da en iyi­si­ni ver­mek be­nim işim. Eğer in­san­lar be­nim per­for­man­sım­dan mem­nun­sa bu be­ni mut­lu eder.

*Pe­ki Sü­per Lig’in en iyi ka­le­ci­si kim sen­ce?

Ben­ce Mus­le­ra. Hat­ta dün­ya öl­çe­ğin­de bir ka­le­ci di­ye­bi­li­rim. Uru­gu­ay Mil­li Ta­kı­mı’nda da çok iyi maç­lar çı­ka­rı­yor. Tam an­la­mıy­la bir ka­le­ci.

*Pe­ki 2’nci sı­ra­ya ki­mi ko­yar­sın?

(Gü­le­rek) Bil­mi­yo­rum.

*Vol­kan De­mi­rel için ne dü­şü­nü­yor­sun?

İyi bir ka­le­ci. Çok tec­rü­be­li.

*Bir ara adın Ga­la­ta­sa­ray’la anıl­mış­tı. Tek­lif al­mış mıy­dın?

Bil­mi­yo­rum. (Gü­le­rek) Bu ko­nu­da yo­rum yap­mak is­te­mi­yo­rum.

*Emi­nim, El­man­der’le ko­nu­şu­yor­su­nuz. Ga­la­ta­sa­ray’dan ay­rı­lı­ğı ha­yal kı­rık­lı­ğı mıy­dı?

Ka­sin­lik­le. Son dönemde fazla süre alamamıştı. Bu da sorun olarak gözüküyordu. Ama Galatasaray’da çok mutlu 2 yıl geçirdiğini söyleyebilirim. Şu an Premier Lig’de ve bana göre orası dünyanın en iyi ligi.

*İs­veç’te in­san­lar Türk fut­bo­lu hak­kın­da çok şey bi­li­yor mu?

Her ge­çen gün Türk fut­bo­luy­la il­gi­li da­ha çok şey öğ­re­ni­yor­lar. Çok sa­yı­da İs­veç­li oyun­cu­nun ol­ma­sı be­lir­le­yi­ci. Ay­rı­ca ge­çen se­zon Ga­la­ta­sa­ray’ın Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­ki ba­şa­rı­sı çok et­ki­li ol­du.

*Tür­ki­ye’de han­gi for­vet­ler da­ha teh­li­ke­li se­nin için?

Ben­ce Türk Li­gi’nde çok iyi gol­cü­ler var. Bu­rak Yıl­maz, Drog­ba gi­bi­... On­la­ra kar­şı oy­na­mak çok ko­lay ol­mu­yor. Zorlu golcüler.

*Han­gi gol­cü dün­ya­nın en iyi­si: İb­ra­hi­mo­viç, Mes­si ya da Ro­nal­do...

Bir­bi­rin­den fark­lı özel­lik­le­re sa­hip oyun­cu­lar ve 3’ü de ha­ri­ka. Kar­şı­laş­tır­mak im­kân­sız.

*İbrahimovic’le milli takımda birlikte oynuyorsunuz. Nasıl biri?

Çok mü­te­va­zı bir in­san. Ba­zı­la­rı kibirli biri gibi al­gı­la­ya­bi­lir ama hiç de öy­le de­ğil. Yıl­lar­dır bir­lik­te oy­nu­yo­ruz ve çok ar­ka­daş can­lı­sıdır.

*Ligde bu haftaki rakibiniz  Trabzonspor. Nasıl geçer bu maç?

Trabzonspor maçı çok zor olacak. Biz de iyi bir çıkış yakaladık. Kazanmak istiyoruz. Biz her maçta en iyisini vermek adına mücadele ediyoruz. Biz iyi bir takımız bunu göstereceğiz.

“Kasımpaşa önemli bir geleneğe sahip. Bizim için diğer İstanbul takımlarıyla yapılan maçlar çok önemli. Ama bu maçlara derbi denir mi buna kamuoyu karar verir.”

“Er­kan Zen­gin ve Jimmy Dur­maz’ı İs­veç Mil­li Ta­kı­mı’ndan ta­nı­yo­rum. Ben­ce iki­si de çok iyi oyun­cu­lar. Bir­kaç maç­ta gö­rev al­dı­lar. Hat­ta Jimmy’nin bir go­lü de var.”

*2014 Dün­ya Ku­pa­sı ba­raj ma­çın­da ra­ki­bi­niz Por­te­kiz. Na­sıl bir mü­ca­de­le olur?

Por­te­kiz fa­vo­ri gö­zü­kü­yor. Ro­nal­do’ya kar­şı oy­na­mak el­bet­te zor ola­cak. Bel­ki Bru­ma da bi­ze kar­şı oy­na­ya­bi­lir. Çok genç, ye­te­nek­li ve beğendiğim bir oyun­cu. Ama be­nim için bu iyi bir şey. Ne olur­sa ol­sun, ka­zan­ma­ya çı­ka­ca­ğız.
 
(Bugün)
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER