ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL26°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 30 Ekim 2013 Çarşamba 09:53

G.Saraylı Jawai'de hayati tehlike

G.Saraylı Jawaide hayati tehlike

Galatasaray Liv Hospital'ın oyuncusu Jawai'yi bekleyen bir tehlike var...


Ga­la­ta­sa­raylı Ja­wa­i'nin sağ­lık du­ru­mu şu an­da iyi; ha­ya­ti bir teh­li­kesi bu­lun­mu­yor. An­cak ma­ale­sef ba­şa­rı­lı oyun­cu­yu bek­le­yen bir teh­li­ke var.  Eğer Ja­wa­i, kı­sa sü­re­de an­tren­man­la­ra dö­ner ve bir dar­be da­ha alır­sa, bu kez ha­ya­ti teh­li­ke­yi içe­re­bi­le­cek çok önem­li so­run­lar ya­şa­ya­bi­lir.
 
Bey­ni­ne gi­den da­mar­lar­da tı­kan­ma­ya ne­den olan pıh­tı he­nüz tam ola­rak gi­de­ril­miş de­ğil. Pıh­tı­la­rın tam ola­rak ne ka­dar sü­re­de or­ta­dan kal­dı­rı­la­ca­ğı, oyun­cu­nun ya­pı­sal özel­lik­le­ri ne­de­niy­le, kes­ti­ri­le­mi­yor. Bu ne­den­le dok­tor­lar oyun­cu­nun bu se­zon­ki du­ru­muy­la il­gi­li açık­la­ma­yı cu­ma gü­nü yap­ma­ya ka­rar ver­di­ler. An­cak gö­rü­nen o ki, tek­rar dar­be al­ma­sı du­ru­mun­da ay­nı so­ru­nun tek­rar ya­şan­ma­sı, hat­ta ölüm­cül du­rum­la­rın or­ta­ya çık­ma­sı ne­de­niy­le Ja­wa­i, se­zon so­nu­na ka­dar bas­ket­bol­dan ay­rı ka­la­cak.
 
(Bugün)
 
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER