ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL27°C
Parçalı Bulutlu
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 15 Ekim 2013 Salı 12:03

G.Saray için çılgın iddia!

G.Saray için çılgın iddia!

Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal’ın Lon­dra’da­ki kon­fe­rans­ta Ga­la­ta­sa­ray, 25 mil­yon ta­raf­tar­la Tür­ki­ye’nin en çok ta­raf­ta­rı­na sa­hip açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­yan


Ay­sal’ın açık­la­ma­sı­na ra­kip ku­lüp­ler­den sert tep­ki­ler gel­miş­ti. Öz­han Ca­nay­dın baş­kan­lı­ğın­da yö­ne­tim­de yer alan ve ge­niş ini­si­ya­tif­ler kul­la­nan Prof.Dr. Ah­met Öz­do­ğan, bu ko­nu­da önem­li araş­tır­ma­lar yap­tır­mış­tı ve ye­ni­den gün­cel­le­nen tar­tış­may­la il­gi­li son de­re­ce çar­pı­cı bir açık­la­ma yap­tı: “Ga­la­ta­sa­ray’ın ta­raf­tar sa­yı­sı 40 mil­yon­dur.”  

Ga­la­ta­sa­ray net bi­çim­de ön­de

Öz­do­ğan, “25 mil­yon, Tür­ki­ye için ge­çer­li­dir. Dün­ya­nın en uzak ada­sı­na bi­le git­se­niz bir Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı ve for­ma­sı gö­rür­sü­nüz. Dün­ya ça­pın­da Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı­nın 25 mil­yo­nun çok üze­rin­de ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Bu ra­kam­ın 40 mil­yo­na yakın şe­kil­de ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir” de­di.  
 
(Bugün)

ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER