ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Yağışlı
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 24 Nisan 2013 Çarşamba 12:10

Es-Es'te prim skandalı!

Es-Este prim skandalı!

Ekonomik darboğaza giren Eskişehirspor’daki son olay akıllara durgunluk getirdi.


Es­ki­şe­hirs­po­r’­da se­zon ba­şın­dan be­ri ya­şa­nan kriz­ler, son düz­lük­te ta­van yap­mış du­rum­da. Öy­le ki fut­bol­cu­lar uzun sü­re­dir ala­cak­la­rı öden­me­di­ği için Tür­ki­ye Ku­pa­sı­’n­da­ki Fe­ner­bah­çe ma­çın­dan bir gün ön­ce kam­pı ter­ket­miş­ti. Maç gü­nü ise fut­bol­cu­la­ra 8’er bin TL prim da­ğı­tıl­dı ve bir an­lam­da oyun­cu­la­ra ‘ağ­rı ke­si­ci­’ ya­pıl­dı. Fa­kat Ka­ma­ra, “A­la­cak­la­rı­mı­zı ver­mi­yor­su­nuz, ge­lip prim da­ğı­tı­yor­su­nu­z” di­ye tep­ki gös­ter­miş­ti. Son­ra­sın­da da yıl­dız fut­bol­cu, pa­ra­yı uzun sü­re­dir ala­cak­la­rı öden­me­di­ği öğ­re­ni­len ku­lüp per­so­ne­li­ne da­ğıt­tı. İd­di­aya gö­re bu­nu öğ­re­nen tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal çok si­nir­len­di ve tüm ça­lı­şan­la­rı oda­sı­na ça­ğır­dı. Ya­na­l’­ın, Ka­ma­ra­’nın ver­di­ği pa­ra­la­rı ku­ru­şu ku­ru­şu­na is­te­me­si üze­ri­ne ku­lüp per­so­ne­li şo­ka gir­di.

BAŞKAN ÜNAL NE YAPACAK!

Ça­lı­şan­la­rın, “Ki­ra­mı­zı öde­dik, fa­tu­ra­la­rı­mı­zı ya­tır­dık, na­sıl ve­re­lim?” de­di­ği öne sü­rü­lür­ken, Ya­na­l’­ın ka­ra­rın­dan ge­ri dön­me­di­ği be­lir­til­di. Olay bu­nun­la da ka­pan­ma­dı. Er­sun Ya­nal, ön­ce­ki gün­kü Trab­zons­por ma­çın­da sırf bu olay­dan do­la­yı Ka­ma­ra­’yı kad­ro dı­şı bı­rak­tı. Ta­raf­ta­rın yük­sek ses­le is­ti­fa­ya ça­ğır­dı­ğı Baş­kan Ha­lil Üna­l’­ın, ku­lü­bü na­sıl düz­lü­ğe çı­kar­ta­ca­ğı me­rak ko­nu­su.

(amk)

ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER