ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL23°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 29 Ekim 2013 Salı 09:55

"Derbinin adamı o olacak!"

"Derbinin adamı o olacak!"

Son 2 ma­çta 3 gol atan Eme­ni­ke'ye es­ki ho­ca­sın­dan öv­gü gel­di. Yü­cel İl­diz Ka­ra­bük'te bir­lik­te ça­lış­tı­ğı Ni­jer­ya­lı için "O bü­yük maç­la­rın fut­bol­cu­su­dur. Ga­la­ta­sa­ray


Lig­de ilk 9 haf­ta so­nun­da 22 pu­an top­la­ya­rak zir­ve­ye ku­ru­lan Fe­ner­bah­çe'de bir yan­dan da yak­la­şan Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si­nin he­ye­ca­nı ya­şa­nı­yor. 10 Ka­sım'da Şük­rü Sa­ra­coğ­lu'nda oy­na­na­cak maç ön­ce­si Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin en çok gü­ven­di­ği isim­le­rin ba­şın­da Em­ma­nu­el Eme­ni­ke ge­li­yor. Lig­de son 2 haf­ta­da ra­kip ağ­la­rı 3 kez sar­san Ni­jer­ya­lı yıl­dı­zın Cim­bom'a kar­şı na­sıl bir per­for­mans or­ta­ya ko­ya­ca­ğı me­rak edi­lir­ken Eme­ni­ke'nin es­ki ho­ca­sı Yü­cel İl­diz'den es­ki öğ­ren­ci­si hak­kın­da çar­pı­cı tes­pit­ler gel­di.

Daha önce Fener'i avladı

Şu an PTT 1. Lig ekibi Ada­na De­mirs­por'u ça­lış­tı­ran İl­diz, Ka­ra­bük'te 2010-11 se­zo­nun­da ho­ca­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Eme­ni­ke'nin bü­yük maç­la­rın fut­bol­cu­su ol­du­ğu­nu söy­le­di. Eme­ni­ke'nin Ka­ra­büks­por'day­ken İs­tan­bul'da Fe­ner­bah­çe'ye de, Be­şik­taş'a da gol at­tı­ğı­nı hatır­la­tan tecrü­be­li ho­ca, "Der­bi maç­lar­da da çı­kıp oy­nar. Öy­le bir çe­kin­gen­li­ği yok. Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş'a kar­şı da­ha kü­çük ca­mi­a ol­du­ğu­muz için, Eme­ni­ke di­rekt ola­rak ön pla­na çı­kı­yor­du. Fe­ner­bah­çe-Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da da ön pla­na çı­ka­bi­lir" de­di.

‘KAFASINI DA GELİŞTİRMİŞ’

İl­diz, Eme­ni­ke'nin en fay­da­lı ola­ca­ğı yerin ile­ri uç ol­du­ğu­nu da belirterek "Ka­nat­la­ra fa­lan gi­di­yor ama en ide­al ye­ri or­ta­da­dır. En güç­lü ol­du­ğu ya­nı ise ayak­la­rı, vü­cu­du, fi­zik gü­cü­dür. Ka­fa top­la­rı za­yıf­tı ama Er­ci­yes ma­çın­da uça­rak ka­fa go­lü at­tı. O ya­nı­nı ge­liş­tir­mesi il­ginç" di­ye ko­nuş­tu.

Eme­ni­ke'nin bü­yük­le­re kar­şı kar­ne­si

Ra­kip                     Gol   Skor
Be­şik­taş                 1       1-4
Fe­ner­bah­çe(D)      1       1-2
Be­şik­taş (D)           1       1-1

(Bugün)

ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER