ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL26°C
Az Bulutlu
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 15 Ekim 2013 Salı 12:03

Beşiktaş'ta Fernandes korkusu!

Beşiktaşta Fernandes korkusu!

İn­gi­liz Ga­ze­te­si Da­ily Mir­ror’un, ka­çı­rıl­ma­ya­cak­lar lis­te­si­ne al­dı­ğı Fer­nan­des için ko­nu­şan Be­şik­taş As­baş­ka­nı Ata­lay, “Pa­zar­lık halindeyiz. Her şey önü­müz­de­ki


Be­şik­taş’ta se­zon so­nu bi­te­cek söz­leş­me­si­ni uza­tıp uzat­ma­ya­ca­ğı yı­lan hi­ka­ye­si­ne dö­nen Por­te­kiz­li yıl­dız Ma­nu­el Fer­nan­des için İn­gil­te­re’de çı­kan bir ha­ber Si­yah-Be­yaz­lı ta­raf­tar­lar ara­sın­da pa­nik oluşturdu.

Ada ba­sı­nı­nın önem­li ga­ze­te­le­rin­den  Da­ily Mir­ror’ın, Por­te­kiz­li yıl­dı­zı “Se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek, ke­sin­lik­le ka­çı­rıl­ma­ma­sı ge­re­ken 23 oyun­cudan biri” iba­re­siy­le sütun­la­rı­na ta­şı­ma­sı ke­yif­le­ri ka­çır­dı.

Yü­rek­le­re su ser­pe­cek açık­la­ma ise Be­şik­taş As­baş­ka­nı De­niz Ata­lay’dan gel­di. “Fer­nan­des’in se­zon so­nun­da ay­rıl­ma­sı gi­bi bir du­rum yok” di­yen Ata­lay, “Pa­zar­lık halindeyiz. Ra­kam­lar­da uz­laş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Biz bir ra­kam öne­ri­yo­ruz, o da bir ra­kam ta­lep edi­yor. Her şey önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da net­le­şe­cek. Çö­zü­me ya­kı­nız” de­di.

Atalay: Sa­bır ge­rek­li

Ata­lay, Fer­nan­des’in de Be­şik­taş’ta de­vam et­mek is­te­di­ği­ni de di­le ge­tir­di. “Kor­ku­la­cak bir du­rum yok. Bi­raz sa­bır ge­re­ki­yor. İn­şal­lah bu sü­re­ci en iyi şe­kil­de nok­ta­la­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Fer­nan­des, bu se­zon Be­şik­taş’ın oy­na­dı­ğı 9 res­mi ma­çın ta­ma­mın­da for­ma giy­di. 87. da­ki­ka­sın­da oyun­dan alın­dı­ğı Ga­zi­an­teps­por ma­çı ha­riç ta­ma­mın­da ise 90 da­ki­ka sa­ha­da yer al­dı. Di­sip­lin­li ya­pı­sı ve pro­fes­yo­nel­li­ğiy­le tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic’in de ta­kım­da­ki fa­vo­ri isim­le­rin­den bi­ri­si ha­li­ne gel­di.

(Bugün)

ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER