ÖNE ÇIKANLAR :
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 05 Mart 2013 Salı 22:12

PTT anonim şirket oluyor


Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin kuruluşu, yapılanması ve faaliyet konularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, posta sektörüne ilişkin olarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca belirlenecek politika ve stratejilere uygun olarak kullanıcılara, güvenilir, kesintisiz ve karşılanabilir bir ücretle posta hizmetleri verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak.

Tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemler ile tarifelerin alt ve üst sınırlarıyla bunların uygulama usul ve esaslarını belirleyecek. Görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemeyecek veya yerinde inceleme yapacak.

Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetleri, hizmet sağlayıcılarınca yerine getirilecek.

Barışta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin posta hizmetleri, evrensel posta hizmet yükümlüsünün tekelinde olacak.

Reklam, tanıtım, broşür gibi maddelerin ilavesi suretiyle ağırlığın aşılması veya değişik promosyon ve iskonto usulleri uygulanarak ücret limitinin dışına çıkılması, posta tekelinin ihlali sayılacak.

Posta tekelini ihlal edenler, belirlenen posta ücretinin 10 katı tutarında meblağı evrensel posta hizmet yükümlüsüne tazminat olarak ödeyecek.

Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde posta hizmetleriyle ilgili bilgiye sahip olanların; bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri, gönderileri zapt veya yok etmeleri yasak olacak.

Posta gönderileri kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamayacak, açılamayacak ve içeriği araştırılamayacak.

Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karşılığında kullanıcılardan alınan ücret, vergi, harç ve her türlü tahsilat ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi halinde, eksik alınan paralar tahsil edilecek veya fazla alınan paralar iade edilecek.
    
Yetkilendirilmiş olmak gerekecek
    
Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yetkilendirilmiş olmak gerekecek.

PTT, bu düzenleme çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında posta hizmetlerini yürütmeye ve gerekli altyapıyı kurmaya yetkili olacak. PTT'nin bu yetkiye ilişkin hak ve yükümlülükleri, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nca imzalanacak görev sözleşmesi ile belirlenecek.

Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamayacak. Ancak, yetki belgesi Kurumun onayı ile yetki belgesi alma şartlarını taşıyanlara devredilebilecek.

Yetki belgesi, hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması durumunda iptal edilebilecek. Kurum, milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti halinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti sağlamalarını engelleyebilecek.

Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretleri, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimine yatırılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; pazar analizi, posta sektörüne ilişkin düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması, hizmet sağlayıcıların denetlenmesi, piyasanın kontrolü, uluslararası işbirliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleriyle her türlü idari giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla, hizmet sağlayıcılarının bir önceki yıl net satışlarının binde 5'ini geçmemek üzere hizmet sağlayıcılarından idari ücret alacak. İdari ücretlerin hizmet sağlayıcılarca ödenmemesi halinde, gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanacak.
    
Irk, renk, cinsiyet, din, mezhep nedeniyle ayrım yapılmayacak
    
 Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması, evrensel posta hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerde ilke olarak gözönüne alınacak.

Evrensel posta hizmeti; 2 kilograma kadar olan posta gönderilerinin, 20 kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının, basılmış kağıtların, görme özürlülere özgü yazıların kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayacak.

Görme özürlülere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.

Hizmet sağlayıcıları; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2'sini, Kurum da idari para cezalarının yüzde 20'sini Bakanlığa bildirecek.

Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ile bu kapsamda yapılacak diğer harcamaları karşılamak için, Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel posta hizmet gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülecek. Evrensel posta hizmetleri için ödenek ihtiyacı, bu hizmet gelirleri tahmininden fazla olması halinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülecek.

Evrensel posta hizmetinin net maliyeti; evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının, hizmetleri evrensel posta hizmeti kapsamında karşılamadığı zaman ile evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı olarak karşıladığı zamanki net maliyetleri arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak.

Hizmet sağlayıcısı, yetki belgesi çerçevesinde sunmaya yetkili olduğu hizmetler için tarife hazırlayacak, kullanıcılar nezdinde tarifelere ilişkin hususların adil ve şeffaf olmasını sağlayacak.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER