ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL17°C
Sağanak Yağışlı
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 01 Mart 2013 Cuma 15:26

Köylerde işgal edilen yerler için yasa teklifi


AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, köylerde işgal edilen yerlerin tahsis amacı değiştirilerek Hazine adına tescillerinin yapılması amacıyla yasa teklifi hazırladı.
     TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapıyor. Teklifle, Mera Kanunu'na geçici madde eklenerek, devlet ile vatandaş arasındaki hukuki ihtilafların çözülmesi amaçlanıyor.
     Teklifle, köy yerleşik alanı ve civarında kalan 31 Aralık 2011 tarihinden önce yerleşim yeri, ahır, samanlık ve benzeri köy yapıları yapılmak suretiyle işgal edilerek mera, yaylak veya kışlak olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılacak.
     Ancak, bu nitelikteki taşınmazlardan yapılan tapulama veya kadastro çalışmaları sonucunda il özel idareleri adına tapuya tescil edilen taşınmazlar ile bu taşınmazlardan il özel idarelerince hak sahiplerine tahsis edilen veya satılan taşınmazların tescilleri bedel talep edilmeksizin aynen devam edecek. Bunlar hakkında Hazinece dava açılmayacak, açılmış davalardan vazgeçilecek.
     Hazinece bu nitelikteki taşınmazlar hakkında il özel idareleri veya hak sahibi kişiler aleyhine açılan davalarda mahkemelerce Hazine adına tapuya tesciline karar verilen, kararları kesinleşen ve tapuda henüz infaz işlemleri yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hüküm uygulanacak, kararları infaz edilenler ise önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına bedelsiz olarak devredilecek. Bu nitelikteki taşınmazlardan açılan davalarda mahkemelerce mera, yaylak veya kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen ve kesinleşen kararlara konu mera, yaylak veya kışlakların tahsis amaçları, bu kararların tapuda infaz edilip edilmediğine bakılmaksızın ot bedeli alınmadan değiştirilerek bu taşınmazlar da tapuda Hazine adına tescil edilecek ve bunlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.
    
     -Açılan davalar-
    
     Tapuda Hazine adına tescil edilmesi gerekirken kişiler adına tescil edilmiş taşınmazlara ilişkin Hazinece açılan davalardan; bu taşınmazların emlak ve rayiç bedellerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak bedelin ilgililerce Hazineye ödenmesi kaydıyla vazgeçilecek. Bu hüküm, henüz dava açılmamış taşınmazlar hakkında da uygulanacak. Bu nitelikteki taşınmazlar hakkında Hazinece evvelce açılan davalarda mahkemelerce Hazine adına tapuya tesciline karar verilen ve kesinleşen kararlara konu olan taşınmazlardan halen tapuda Hazine adına kayıtlı ve kamu hizmetlerine tahsis edilmeyen taşınmazların tapuları da ilgililerin talep etmeleri halinde aynı esaslara göre önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına devredilecek.
     Bu nitelikteki taşınmazlar hakkında açılan davalarda mahkemelerce mera, yaylak veya kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen ve kesinleşen kararlara konu mera, yaylak veya kışlakların tahsis amaçları, bu kararların tapuda infaz edilip edilmediğine bakılmaksızın ot bedeli alınmadan değiştirilerek bu taşınmazlar da tapuda Hazine adına tescil edilecek ve bunlar hakkında da aynı hüküm uygulanacak.
     Bu kapsamda kalan taşınmazlar hakkında belirtilen şekilde işlem yapılması halinde, bu taşınmazlar hakkında bu kişiler tarafından Hazine aleyhine ya da Hazine tarafından bu kişiler aleyhine açılan davalarda mahkemelerce verilecek kararlarda yargılama giderlerinin tarafların üzerlerine bırakılmasına karar verilecek ve Hazine lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek, verilmiş olan kararlardan henüz infaz edilmeyenlerle Hazine lehine hüküm altına alınan bu alacaklar tahsil edilmeyecek.
     Teklif, bu düzenlemenin, 1 Ocak 2003 tarihinden sonra belediyelik olan yerler ile harman yerleri hakkında da uygulanmasını öngörüyor.
    
     -İzinsiz arazi kullanımı-
    
     Teklife göre, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan, tarım dışı kullanıma açılmış bulunan araziler ile bu kanunun yayımlanacağı tarihinden önce enerji, doğalgaz, elektrik üretim ve kaynak alanlarının kullanımı amacıyla tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin, tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımını teminen bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa başvurulması, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için 7 TL ödenmesi şartıyla izin verilecek.
     Söz konusu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için çeşitli kurumlardan alınması gerekli ruhsat, izin gibi işlemler, Bakanlığa başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreler içerisinde gerekli izinleri alamayanların üretim faaliyetleri durdurulacak.
     Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca, başvuru sahibinin isteği doğrultusunda vasfını değiştirecek.
     Teklifle, gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmak amacıyla Bakanlık bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kurulacak.
    
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER