ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL23°C
Sisli
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 14 Haziran 2013 Cuma 22:52

İhtiyaç olan kente AB Bakanlığı temsilciliği


Sağlık personeli, meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek ya da görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet vermesi halinde, 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilecek

AK Parti'li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan "Torba Kanun Teklifi"nde 28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmalarında, sayı sınırlaması kaldırılıyor.

Buna göre, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'dan yararlanarak, belli şartları taşıyanların, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemesi, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, yeniden göreve alınmalarının uygun görülmesi durumunda atama sayısı sınırlaması uygulanmayacak.

Dışişleri Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşları mensupları arasından büyükelçi atananlar, merkeze döndüklerinde bakanlıkta çalışabilecek. Bu kişiler, bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam edecek ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tabi olacak.

Memurluktan ya da açıktan daimi temsilciliğe atananlar merkeze döndüklerinde Dışişleri Bakanlığı'nda çalışabilecek ve büyükelçi unvanını kullanmaya devam edecek.

Teklif, Dışişleri Bakanlığı müsteşar ve müsteşar yardımcılarının, büyükelçilik yapmış birinci unvan grubundaki meslek memurları arasından; genel müdürler, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanlarının da birinci unvan grubundaki meslek memurları arasından atanması şartını kaldırıyor.

ÖSYM, ihtiyaç duyması halinde başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencileri kısmi zamanlı olarak çalıştırabilecek. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere 1 saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen günlük brüt asgari ücretten fazla olmayacak.

ÖSYM okulları evrak saklama yeri olarak kullanabilecek

ÖSYM, sınav yaptığı yerleri, sınav evrakı saklamak, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmek için de kullanabilecek. ÖSYM'nin sınavlarında bireysel veya toplu olarak kopya çeken kişilere, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ÖSYM tarafından yapılan sınavların soru ve cevapları hakkında başvuru yapılamayacak.

İhtiyaç olan kente AB Bakanlığı temsilciliği

Avrupa Birliği Bakanlığı, ihtiyaç duyulan il merkezlerinde temsilcilik açabilecek. Bu temsilciliklerin açılması kararında, Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun başkan ve üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından atanacak. Kurul, 7 üyeden oluşacak.

Halka açık şirketlere yönetici atama

Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takip eden 30 gün içerisinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda, genel kurulca yeni üyeler seçilinceye veya başka üyeler atayıncaya kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda yönetim kurulu üyesini resen atayacak. Atanacak üyede, kurulun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlama şartı aranacak.

Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri, SPK tarafından atama yapılıncaya kadar görevine devam edecek. SPK, resen atama sonucunda geriye kalan boş üyelikler için, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan, boş üye sayısının 3 katı kadar kişiyi halka açık ortaklığın ortaklarından aday göstermelerini talep edecek. Kurul bu talebini, pay oranlarını dikkate alarak belirleyecek ve bu esaslara uygun olarak atama yapacak.

Olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içerisinde üst üste iki hesap dönemi içerisinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen SPK tarafından atanan halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkileri, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından kullanılabilecek.

Ölüme sebebiyet veren sağlıkçıya verilecek ceza

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı kanun hükmündeki kararnameler yeniden düzenleniyor. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele yapılan ödemelerin üst sınırı belirleniyor. Bazı kamu personelinin ücretleri arasındaki farkların giderilmesi, bazı bakanlıklarda müfettiş yardımcısı, uzman ve denetçi istihdamı ile teftiş başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen teklif, EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu'nun görev ve yetkilerini düzenliyor.

Sağlık personeli, meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek ya da görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet vermesi halinde 3 aydan 1 yıla kadar meslekten geçici men edilecek. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanacak.

Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek ya da görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet veren sağlık personeli, 1 yıldan 3 yıla kadar meslekten geçici men edilecek. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde meslekten sürekli men kararı verilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların kişisel bilgilerini ve verilen hizmete ilişkin bilgileri toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkili olacak. Veriler, ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ancak bu kişi ve kurumların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşılabilecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu milli savunma ve milli güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görev alanıyla ilgili gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Başbakan veya ilgili bakan aracılığıyla istemeye yetkili olacak.

Kaymakam adaylığı şartı

Kaymakam adaylığına girişte, 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı, 35 yaşını doldurmamak şartıyla değiştiriliyor. Kaymakam adaylığı yazılı sınavına, daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamayacak.

Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için derece yükselmesindeki süre şartı aranmayacak.

Sayıştay'ın denetim görevi

Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50'den fazla olan özel kanunlarla kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini; kamu payı yüzde 50'den az olmamak kaydıyla kamu kurumlarının kurduğu veya doğrudan ya da dolaylı ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketleri denetlemekle görevli olacak.

Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14 Haziran 1997 tarihinde yapılan personel sınavını kazanıp memur olarak atanan, ancak daha sonra idari yargı kararı sonucunda devlet memurluğundan çıkarılan kişiler, teklifin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurmaları ve aranan şartları kaybetmemiş olmaları halinde, bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atanacak.  

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER