ÖNE ÇIKANLAR :
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 05 Mart 2013 Salı 22:30

Emekli olanlara fazla ikramiye


Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü yerine kurulacak PTT AŞ, her türlü taşımacılık hizmetlerini de içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmetleri, pul basımı ve satımı, bankalara destek hizmeti, parasal posta hizmeti, adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı, tebligat ve telgraf hizmeti yürütecek.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tasarıya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, posta sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları resen veya şikayet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmeye yetkili olacak.

Rekabet Kurulu, birleşme ve devralmalar dahil olmak üzere posta sektörüne ilişkin vereceği kararlarda, BTK'nın görüşünü ve düzenleyici işlemlerini dikkate alacak.

BTK, mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırılık halinde hizmet sağlayıcılarına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amacıyla gerekli tedbirleri almaya, 3 aydan az olmamak üzere 6 aya kadar posta hizmeti faaliyetini durdurmaya veya yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkili olacak.

Kurum, mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırı davranan hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması halinde bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası ile düzenlemedeki diğer idari yaptırımları uygulayabilecek.

Kabulü yasak olan maddeleri postayla gönderenlerle posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği hükümlerine aykırı hareket edenlere, gönderi ücretinin 500 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Türk Ceza Kanunu'ndaki ''haberleşmenin engellenmesi'' ve ''haberleşmenin gizliliğini ihlal'' kapsamına giren suçların hizmet sağlayıcılarının çalışanlarınca işlenmesi halinde verilecek cezalar, 2 katına kadar arttırılacak.

Yetki belgesi almaksızın posta hizmeti verenlerin tesisleri BTK'nın talebi üzerine mülki amir tarafından kapatılacak. Yetki belgesi almaksızın posta hizmeti verenler hakkında bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.

Kurum tarafından yetki belgesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları ve bu hizmet sağlayıcılarının hisselerinin en az yüzde 5'ine sahip ortaklarıyla tüzel kişiliği idareye yetkili kişilere ve bunlar tarafından kurulmuş şirketlere, iptal sebepleri göz önünde bulundurularak 3 yıla kadar yeniden yetki belgesi verilmeyecek.

Kurum tarafından verilen idari para cezaları, hizmet sağlayıcısı tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer alamayacak.

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde BTK'ya ödenecek. Bu süre içerisinde ödenmeyen idari para cezaları, BTK'nın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince tahsil edilecek. Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 20'si, bütçeye ''evrensel posta hizmeti gelirleri'' adı altında gelir kaydedildikten sonra, kalan kısmın yüzde 50'si BTK hesaplarına aktarılacak, yüzde 50'si ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.
    
 Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ
    
Tasarı, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi kurulmasını öngörüyor.

PTT'nin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak. Mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine Müsteşarlığı'nda kalmak kaydıyla, müsteşarlığın PTT'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kullanılacak. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk bakanlığa ait olacak.

PTT, Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü ve Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın uygun görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilanla faaliyete geçecek. Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Kalkınma Bakanlığı'nın görüşü ve Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın uygun görüşü aranacak.

Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ile milli güvenlik ve kamu düzeni gerekleri ve sıkıyönetim ve seferberlik hallerinde posta hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel kanunların hükümleri saklı olacak.
    
PTT AŞ'nin yapacağı faaliyetler
    
PTT; yurtiçinde ve yurtdışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bankacılık Kanunu'na tabi olmaksızın, kanun kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti, parasal posta hizmeti, adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı, elektronik ortam dahil her türlü tebligat ve telgraf hizmetine ilişkin faaliyetlerle esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetleri yürütecek.

PTT'nin yurtiçinde ve yurtdışında şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak olmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarında, işletmeci olarak posta sektörünü temsil etmeye ve protokol yapmaya yetkili olacak.

Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil 5 üyeden oluşacak. 4 üye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın, bir üye Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından atanacak. Yönetim Kurulu üyeliğine Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan niteliklere sahip kişiler atanabilecek.

Yönetim Kurulu, faaliyet ve hizmet alanlarına ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler imzalanması veya ortaklıklar kurulmasına, postaların ayrım ve dağıtım işleri için hizmet satın alınmasına karar verebilecek.

PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen miktarı aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından tespit edilen miktarlarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilecek. Yönetim Kurulu üyeliği görevi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirmeyecek ve Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenen ücretler sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek.

Yönetim Kurulu, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdür'e devredebilecek. Ancak, yetki devri Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu kaldırmayacak.

PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili Bakanın iznine bağlı olacak.

Genel Kurul tarafından atanacak Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilecek. Yetki devri Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmayacak.

PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilecek.
    
Emekli olanlara fazla ikramiye
    
Tasarıyla Posta Kanunu'nun yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

PTT'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında, yasanın 3. maddesinde belirlenen 2 milyon 300 bin liralık limit şartı geçerli olmayacak.

Evrensel posta hizmet yükümlülüğü, görev sözleşmesi imzalanıncaya kadar, PTT tarafından yürütülecek.

Mülkiyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne ait taşınır ve taşınmazlar, her türlü araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü sözleşmeler ve kredi anlaşmaları, her türlü fikri ve sınai haklarla sair hak, alacak ve borçları ile personeli, tescil ve ilanı müteakip PTT'ye devredilmiş sayılacak.

Kaldırılan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalarda ve icra takiplerinde PTT taraf olarak kabul edilecek.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde 4-C'li olarak ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personelle işçi statüsünde istihdam edilen personel, istemesi halinde Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yeni düzenleme kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilecek.

Emekliliğe hak kazanan, ancak şaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar yüzde 25, 3 yıldan fazla 5 yıldan az kalanlar yüzde 30, 5 yıl ve daha fazla kalanlar emekli ikramiyelerini yüzde 40 fazlasıyla alacak.

Emekli aylığı bağlanması şartlarına 2013 yılı sonuna kadar sahip olacaklara, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenecek.

Bakanlar Kurulu tarafından yurtiçi ve yurtdışı haberleşme gönderileriyle ilgili ağırlık ve ücret belirleninceye kadar, önceki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanmaya devam edilecek.

PTT AŞ'nin ilk Genel Kurulu oluşuncaya kadar Bakanlık, kurulun görevlerini yapacak ve yetkilerini kullanacak.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER