ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Sağanak Yağışlı
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 04 Nisan 2013 Perşembe 00:29

Çiftçilere yeniden yapılandırma


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılıyor.
     Yasaya göre, Hazine'nin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı yapılmak için irtifak hakkı tesis edilen veya izin verilen yatırımcıların başvuruda bulunması halinde; yıllık hasılatlarının binde biri payında hasılat payı alınacak ve ayrıca irtifak hakkı veya kullanma bedeli alınmayacak.
     Zorunlu tasarruf hesaplarıyla ilgili yasada yapılan değişiklikle; düzenlemenin yürürlüğünden önce açılanlar da dahil olmak üzere birden fazla kurum hasım gösterilerek açılan davalarla ilgili olarak mahkemelerce Hazine Müsteşarlığı ve SGK aleyhine hüküm altına alınan tutarlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenecek. Kişilere yapılmış ve yapılacak ödemeler ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerine ilişkin tutarlar, SGK tarafından asıl sorumlu işverenlerden tahsil edilerek Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili hesabına aktarılacak.
     Zorunlu tasarruf hesaplarıyla ilgili olarak kişi bazında hak sahipleri belirlenemediği için Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen tutarlar, Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılacak.
     İç denetçi ihtiyacının kısa vadede karşılanabilmesi amacıyla, 2014 yılı sonuna kadar mevcut denetim elemanları ile merkez teşkilatlarında çalışan uzman personel ve bazı meslek mensuplan için belirli şartlar dahilinde iç denetçi kadrolarına atanma imkanı getiriliyor.
     TCK'nın ''nitelikli dolandırıcılık'' suçunun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi durumunda hapis cezasının alt sınırı 3 yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacak.
     Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, müşterinin onay vermesi halinde risk bilgileri gerçek kişilerle paylaşılabilecek.
     Yasayla, tamamı Hazine Müsteşarlığı'na ait olan varlık kiralama şirketlerine Kurumlar Vergisi'nden muafiyet sağlanıyor.
     Aktüerler, brokerler ve acentelerde olduğu gibi, eksperler için de nitelik, kayıt, faaliyet esas ve usulleri bakımlarından yönetmelik düzenlenebilmesi için açık yetki alınıyor.
     Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hariç olmak üzere, sigorta acenteleri, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili aracılık ile Müsteşarlığın uygun göreceği diğer aracılık faaliyetleri dışında başka bir ticari faaliyette bulunamayacak.
     Zorunlu sigortalar ve hayat sigortası acenteleri de diğer acenteler gibi başka işle uğraşamayacak. Sigorta acentelerinin sigorta aracılığı dışında diğer finansal faaliyetler alanında da aracılık hizmeti sunabilmelerine Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görmesi kaydıyla imkan verilecek.
     Zorunlu sigortalarda tahkim sistemine ilgili kurumun üye olmasına bağlı olmadan hak sahibinin tahkim sistemine başvurmasına imkan sağlanıyor. Sigorta tahkim sistemine üye olmayan kuruluşlar bakımından Sigorta Tahkim Komisyonu giderlerine katılım Hazine Müsteşarlığınca ayrıca belirlenecek.
    
     40 bin TL üzerindeki uyuşmazlıklar
    
     Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesin olacak. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı, kararın komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilecek.
     İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilecek. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları, süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması halinde kesinleşecek. Bu uyuşmazlıklar hakkında yapılan itiraz üzerine verilen kararlar kesin olacak. 40 bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilecek.
     Katılım paylarının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi giderlerini karşılayamaması durumunda, yayımlanacak yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Birlik Yönetim Kurulunca üye şirketlerden ayrıca katılma payı talep edilebilecek.
     Özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü paranın ilgili mevzuat uyarınca zaman aşımına uğraması ve ilgili şirket veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, anılan paralar yapılacak ilanı müteakiben ilgisine göre Güvence Hesabına veya özel kanun hükümlerine dayalı olarak kurulmuş bulunan kuruluşlara gelir kaydedilecek.
     İlgili kanunlar çerçevesinde sigorta yapan kuruluşlar ile sigorta ettirenler, sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar veya rücu edilenler arasında sigortacılık mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklardan dolayı yargılama yapmaya HSYK'nın ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği mahkemeler yetkili kılınıyor.
    
     Banker krizi düzenlemesi kaldırılıyor
    
     Yasayla, 1981 yılı sonlarına doğru yaşanan bankerlik krizinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine ilişkin çıkarılan ve uygulama alanı kalmayan Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılıyor.
     Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbut vakıflara ait işletme ve iştiraklerin; kurumlar vergisi matrahının yüzde onunun, yeterli geliri bulunmayan mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının onarımında kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe aktarılmasına ilişkin düzenleme, yürürlükten kaldırılıyor.
    
     Görev zararına yeni düzenleme
    
     Görev zararı uygulamasında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla ''Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname''de değişiklik yapılıyor. Buna göre teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte serbest olacak. Bakanlar Kurulu; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkları faaliyet alanlarıyla ilgili olarak görevlendirilecek veya ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını tespit edebilecek. Bakanlar Kurulu'nca bunların ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarının satış fiyatının altında tespit edilmesi veya teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara faaliyet alanları ile ilgili olarak görev verilmesi halinde söz konusu görevler ile ilgili bu kuruluşlara ödenecek görev zararı bedeli, Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekle karşılanacak.
     Görev zararı bedeline ilişkin hususlar ve bu bedelin hesaplanma yöntemi Bakanlar Kurulu kararında açıkça belirtilecek.
     Her bir görev zararı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığınca ilgili Bakanlığın görüşü alınarak belirlenecek.
     Görev zararı bedeli Hazine Müsteşarlığınca teşebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak yapılacak inceleme sonucunda tespit edilecek. Hazine Müsteşarlığı'nın talebi üzerine, ilgili Bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarının denetim personeli incelemede görevlendirilebilecek. Talep edilmesi halinde incelemeyle ilgili her türlü bilgi ve belgenin bir örneğinin teşebbüsçe denetim personeline sunulması ve gereken kolaylığın sağlanması zorunlu olacak.
     Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların muhasebe kayıtlarına göre gerçekleşen görev zararı bedeli; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.
     Yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi halinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek. Ancak, ilgili teşebbüs, müessese veya bağlı ortaklık tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından teşebbüse ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.
     Maliye Bakanı, bu teşebbüslerin karlarından Hazineye tekabül eden tutarları, belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir kaydettirmeye yetkili olacak.
     KİT ile Hazinenin pay sahibi olduğu diğer işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden temettü tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamı veya bir kısmı, ilgili teşebbüs, işletme, şirket ve bankanın ödenmemiş sermayesine ve görev zararı alacaklarına mahsup edilebilecek.
    
     Türkiye Şeker Fabrikaları görev zararı
    
     Üretilen şekerin Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş.'nin özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışlarıyla ihracatından doğan görev zararı bedeli, Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak incelemeyi müteakip, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.
     Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumları kamulaştırma yoluyla taşınmaz edinemeyecek.
    
     İdari uyuşmazlıklarda Bakanlar Kurulu yetkili olacak
    
     Mülkiyeti Hazineye veya kamu idarelerine ait olan taşınmazlardan bir kamu idaresine tahsisli olan ancak başka bir kamu idaresince kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlardan fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar dahil olmak üzere, hangi kamu idaresinin taşınmaza daha çok ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve bunların tahsislerinin kaldırılarak ihtiyacı olan kamu idaresine tahsisi konusundaki idari uyuşmazlıklarda nihai karar vermeye, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınıyor.
     Mahalli idareler hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla, bu tesislerin maliklerinin kendilerince, Bakanlıkça, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işlemini yapacak idarenin mevzuatına göre ve bu mevzuatta belirtilen usullere göre satılmak, kat ve arsa karşılığı inşaat yaptırılmak, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesine, değerlendirmenin hangi idare tarafından ve hangi yöntemle yapılacağına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilecek.
    
     Çiftçilere yeniden yapılandırma
    
     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal amaçlı kooperatifler aracılığıyla çiftçilere kullandırdığı krediler yeniden yapılandırılacak. Yeniden yapılandırmada ilk taksit tutarı 2015 yılının ekim ayında başlayacak ve 5 eşit taksitte ödenecek.
     Borçlunun, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce dava konusu edilen veya icra takibi başlatılan alacaklar için başvurması halinde davalar sonlandırılacak ve icra takipleri durdurulacak.
     Alacakların tamamının ödenmemesi halinde, alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanacak ve ödenen tutardan mahsup edilecek.
     Borçlu, ödeyemediği taksitini bir sonraki taksit ile birlikte öderse yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Ancak, gene ödenmemesi veya ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkını kaybedecek.
     Muaccel durumda olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla, temerrüt faizi kaldırılacak, faiz oranı sözleşmedeki yüzde 3'e çekilecek, her bir taksit sayısı için (1,05) katsayı uygulanacak.
     Yeniden yapılandırma ile ödenemez durumda olan kredilerin geri dönüşü sağlanabilecek, kooperatif ortağı çiftçiler iktisadi ve sosyal açıdan rahatlatılmış olacak.
     Siyasi Partiler Kanunu'nun, Anayasa Mahkemesi'nce yapılacak mali denetim içinde yer alan Kesinhesap ile ilgili değişiklik hükümleri, bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Anayasa Mahkemesi'nce sonuçlandırılmamış denetimler hakkında da uygulanacak.
    
     Tasfiye kararı olan birliklerin borçları terkin edilecek
    
     1 Mayıs 2000'den sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından kredi kullanan birliklerin, 3 ay içinde tasfiye kararı almaları halinde, Hazine alacağına dönüşen DFİF kaynaklı kredi borçlarının terkin edilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
     Birliklerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları, tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında engel teşkil etmeyecek. Bu borçlara faiz ve gecikme cezası uygulanmayacak. Borçlara ilişkin olarak birlikler ve yöneticileri hakkında yürütülen icra, takip ve haciz işlemleri durdurulacak. Tasfiye ve terkin işlemlerinin tamamlanması halinde, durdurulmuş olan icra, takip ve haciz işlemleri ile davalara kendiliğinden düşecek.
     Birliklerin varlıklarının tasfiyesi sonucunda elde edilecek gelir, öncelikle personeline olan borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Tasfiye tamamlandıktan sonra artı değer kalması durumunda bu tutar Hazine'ye aktarılacak.
     Birlikler tasfiye ve terkin işlemleri tamamlanmadan bu karardan dönerse, faiz ve gecikme cezaları donduruldukları günden itibaren yeniden hesaplanarak tahsil edilecek.
     Borçlara ilişkin şahsi sorumluluğu tespit edilen birlik yönetim kurulu üyeleri başka bir kooperatife veya birliğin yöneticisi ve üyesi olamayacak. Tasfiye olan birliğin faaliyet konusu ile ilgili başka bir birlik kurulamayacak.
     Bu arada, Türkiye ve Ukrayna Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.
     TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, tasarının kabul edilmesinin ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar dileyerek, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER