ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL15°C
Parçalı Bulutlu
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 15 Mart 2014 Cumartesi 12:17

CHP, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda değişiklik yapılmasını istedi


CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığına Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasını öngören bir kanun teklifi verdi. İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, ilettiği dilekçede değişikliğin gerekçesini, "İnsan hakları ihlallerindeki yükselişe paralel olarak hak arama bilincinin de önemli bir şekilde arttığı bir dönemde ne yazık ki kolluk kuvvetlerine de izafi ve neredeyse sınırsız zor kullanma yetkileri tanınmış olması insan hakları kapsamında kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Daha açık bir ifadeyle, birçok bireysel veya toplumsal tepki, eylem gibi demokratik hakların kullanıldığı ortamlarla spor müsabakalarında dahi kolluk kuvvetlerine her tür müdahale imkanı yasa ile tanınmış, yasa ile tanınmamış olanlar ise uygulamada sürekli olarak artarak yoğunlaşmıştır." diyerek açıkladı.

Tanrıkulu gerekçesinde "Özellikle de “biber gazı” olarak adlandırılan kimyasal gazların kolluk kuvvetlerince her ortamda ve orantısız güç olarak kullanıldığı bir gerçektir. Türk Tabipler Birliği ve birçok bağımsız sivil toplum kuruluşunun da açıkça beyan ettiği üzere, insan sağlığına doğrudan zararlı olduğu sabit olan gazların kolluk kuvvetlerince açık veya kapalı alan gözetmeksizin, spor müsabakalarında kaçacak bir yeri olmayan seyircilerin veya en basit toplumsal gösteride dahi muhatabının sağlık durumu da dikkate alınmadan yoğun şekilde kullanıldığı gerçeği ise tüm şüphelerden uzaktır. İnsan sağlığına açıkça zarar veren, kullanım şartları ve yetkileri herhangi bir sınıra tabi olmadan kullanılan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da Türkiye aleyhine verilen kararlar sonrasında anılan kimyasal gazların kullanımının yasaklanması artık zorunlu hale gelmiştir. Öyle ki, son birkaç yıl içerisinde “biber gazı” kullanımı nedeniyle yaşamını kaybeden, özellikle akciğerleri önemli şekilde zarar görerek sağlık sorunları yaşayan önemli sayıda yurttaşımız bulunmaktadır. Bütün bu acı gerçekler karşısında ise idare tarafından anılan yetkinin bir ölçüte bağlanması bir tarafa, yoğun şekilde anılan kimyasal gazların alımı ve depolanarak kullanıma teşvik etmesi ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır." diye kaydetti.

Sezgin Tanrıkulu'nun "Madde Gerekçeleri" başlığında ise nedenlerini şöyle sıraladı: "MADDE 1- Kolluk kuvvetlerine tanınan zor kullanma yetkisi kapsamında yer alan göz yaşartıcı gaz veya toz kullanımı konusunda herhangi bir somut ölçüt benimsenmemesinin veya bu amaçla belirlenecek somut ölçütün yine de insan sağlığını tehdit veya yaşam hakkını ihlal sonucunu doğuracağı gerçeği ile birlikte kolluk kuvvetlerinin kullanılabilecek azami gaz miktarının da çok üstünde ve orantısız güç olarak kullandığı gazların kullanımının yasaklanması günümüz şartlarında zorunlu hale gelmiştir. Bireysel olarak kendini koruma imkanı bulunmayan çocuk, yaşlı, engelli ve hastalar karşısında dahi gaz kullanmaktan imtina etmeyen kolluk kuvvetlerine, olayları önlemede başkaca yöntemlere başvurma imkanı varken insan sağlığı ve yaşamını doğrudan etkileyen bir müdahale yönteminin kullanımının takdirinin verilmesi insan hakları ve toplum vicdanı açısından kabul edilebilir sonuçlar yaratmamaktadır. İşbu teklif ile birlikte, artık her ne gerekçe ile ve nerede olursa olsun kolluk kuvvetlerince hiçbir surette göz yaşartıcı gaz veya toz kullanılamayacak, Metin Lokumcu, Çayan Birben, Hüseyin Demir, İbrahim Sevindik, İshak Kalvo ve Hacı Zengin isimli yurttaşlarımız gibi başka yurttaşlarımızın yaşam hakkının kolluk kuvvetlerince gaz kullanımı nedeniyle ihlal edilmesinin önüne geçilecektir. MADDE 2 – Bu madde ile insan sağlığına zararlı olan tüm gaz ve tozların (göz yaşartıcı gazlar dahil olmak üzere) ithalatı veya imalatı yasaklanmaktadır. MADDE 3 - Bu madde yürürlük maddesidir. MADDE 4 – Bu madde yürütme maddesidir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nde ise şu ifadeler yer aldı: "MADDE 1 - 2559 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna "Ne var ki, bu yetki kapsamında kimyasal veya başkaca bir gaz veya toz kullanılması yasaktır." cümlesi eklenmiş ve 3 ncü fıkranın (b) bendinde yer alan “göz yaşartıcı gazlar veya tozlar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 2 - 2559 sayılı Kanun’a aşağıdaki madde eklenmiştir: “EK MADDE 10- İnsan sağlığına zararlı etkileri bulunan gaz ve tozların ithalatı ve imalatı yasaktır.” MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."
 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER