ÖNE ÇIKANLAR :
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 11 Mart 2013 Pazartesi 21:42

AK Parti'li Baloğlu'ndan kanun teklifi


AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yeni tanımlar eklendi.

Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmaya veya özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan yetkili kılınıyor.

Şirketler, söz konusu taşınır ve taşınmazlar ile maddi olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilecek.

Bu ihraçlara konu olan varlıklar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis edilemeyecek.

Bu kapsamdaki işlemlere konu olan kamu varlıklarının kullanımıyla ilgili bakım, onarım, işletme, inşaat ve benzeri iş ve işlemlerin, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması ve buna ilişkin harcamaların kendi bütçelerinden karşılanması öngörülüyor.

Teklife göre, Bakan tarafından kurulmasına karar verilen ve tamamı Hazine Müsteşarlığı'na ait olan varlık kiralama şirketlerinin denetimi Hazine Müsteşarlığı'nın denetimi çerçevesinde yapılacak.

Söz konusu şirketler, ilgili mevzuat uyarınca defter tutma ve diğer yükümlülüklerden muaf tutuluyor. Bu kapsamda kurulan varlık kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar Afet Sigortaları Kanunu ile ihdas edilen zorunlu deprem sigortasına tabi olmayacak.
    
Hazine garantileri
    
Bu kapsamda kurulan varlık kiralama şirketlerine ait mallar ve her çeşit varlıklar, ceza ve takip hukuku başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat uygulaması bakımından devlet malı hükümlerine tabi oluyor. Buna göre, yapılacak kiralama işlemleri, Türk Borçlar Kanunu'nun kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerine tabi olmayacak ve söz konusu işlemler hakkında taraflar arasında düzenlenecek sözleşme hükümleri uygulanacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan garantilerin tümü için garanti ücreti alınması ve uygulama usul ve esaslarının buna göre belirlenmesini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Hazine garantilerinin verilmesine ilişkin olarak garanti ücretinin belirlenmesi, garantinin değerlendirilmesi, bütçeleştirilmesi, riskin sınırlandırılması ve paylaşımı ile garantiye ilişkin bilgilerin kamuoyuna açıklanması ve garanti edilen tutarın tespit edilmesi de dahil olmak üzere bu hususlara ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklife göre, elektrik üretim faaliyeti lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek ve mayıs ayı içerisinde ödenecek.

Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretim faaliyeti lisans harçlarının yüzde 90'ı, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi başkanlığına aktarılacak.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER