ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Parçalı Bulutlu
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Aralık 2013 Cumartesi 17:01

Sinem Kobal'ın reddetmediği proje

Sinem Kobalın reddetmediği proje

Astronomik ücretli dizi tekliflerini düşünmeden reddeden Sinem Kobal, o projeye evet dedi.


Ni­şan­lı­sı Ar­da Tu­ra­n’­ın İs­pan­yol At­le­ti­co Mad­rid ta­kı­mı­na trans­fer ol­ma­sı­nın ar­dın­dan di­zi ça­lış­ma­la­rı­nı as­kı­ya alan Si­nem Ko­bal, haf­ta­lık 50 bin li­ra­lık tek­li­fi bi­le dü­şün­me­den red­det­miş­ti. O dö­nem­de bir aya­ğı İs­pan­ya­’da olan oyun­cu,sa­de­ce bir rek­lam fil­min­de rol al­mış­tı.

RO­MAN­TİK KO­ME­Dİ 3 GE­Lİ­YOR

An­cak ev­li­li­ğin eşi­ğin­den dö­nen Si­nem Ko­bal, işi­ne yo­ğun­laş­ma­ya ka­rar ver­di. Oyun­cu ilk ola­rak bir di­zi­de rol al­ma­yı ka­bul et­ti. Ko­bal, sır gi­bi sak­la­nan pro­je için çok ya­kın­da ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek.

Si­nem Ko­bal sa­de­ce di­zi ile ek­ran­lar­da de­ğil, bir si­ne­ma fil­miy­le de be­yaz­per­de­de yer ala­cak. ‘Ro­man­tik Ko­me­di­’ se­ri­si­nin 3’ün­cü fil­mi için ya­kın­da ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek olan Si­nem Ko­bal, her iki kul­var­da da id­di­alı ya­pım­lar­la adın­dan söz et­ti­re­cek. Ko­bal, film­de Se­def Av­cı, Bur­cu Ka­ra, Ce­mal Hü­nal ve En­gin Al­tan Düz­ya­tan ile ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek.

‘SiNEM BE­NiM BAŞ TA­CI­M’

Arda Turan, ay­rıl­dı­ğı id­di­a edi­len ni­şan­lı­sı Si­nem Ko­bal hak­kın­da şa­şır­tan açık­la­ma­lar yap­tı. Tu­ran, “Si­nem be­nim baş ta­cım. Ba­sın­da ai­le­min onu is­te­me­di­ği ha­ber­le­ri çı­kı­yor. Bu ke­sin­lik­le doğ­ru de­ğil. İyi ni­yet­li biriyim. Her­ke­sin sor­ularına ce­vap ve­­riyorum ama yan­lış ya­zı­yor­lar. Be­nim nişanlımdı hâ­lâ da nişanlım. İnsan­lar ba­na yardımcı ol­su­n” dedi.

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER