ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL32°C
Parçalı Bulutlu
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Temmuz 2014 Perşembe 12:17

Serdar Ortaç: Chloe'nin hakkını ödeyemem

Serdar Ortaç: Chloenin hakkını ödeyemem

Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan'la birlikte Emirgan'daki bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Ser­dar Or­taç, eşi Chlo­e Lo­ugh­na­n’­la Emir­gan’daki La Bo­om’­day­dı. Çı­kış­ta mu­ha­bir­le­re has­ta­lı­ğı­nın sey­ri hak­kın­da bil­gi ve­ren Or­taç, şunları söy­le­di: “Te­da­vi işe ya­rı­yor, kor­ti­zon güç­lü ilaç... Bü­yük ih­ti­mal­le ömür bo­yu ilaç kul­la­na­ca­ğım.” Şarkıcı, has­ta­ne­de yat­tı­ğı dönemde sos­yal med­ya­dan paylaş­tı­ğı fo­toğ­raf, vi­de­o ve ya­zı­lar­ hak­kın­da şöy­le konuştu­: “25 gün hiç has­ta­ne­den çık­ma­dım. Twi­tter’dan başka ya­pa­cak bir şey yok. Adam “Ge­be­r” di­yor, ben ­de “Sağ ol abi” ya­zı­yo­ru­m. Vakit öy­le ge­çi­yor...” *Şar­kı­cı, eşi­nin te­da­vi sü­re­cin­de en bü­yük des­tek­çi­si ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­di: “Üç gün son­ra ba­la­yı ye­ri­ne, has­ta­ne­ye ta­şın­dık. Al­lah onu ba­şım­dan ek­sik et­me­sin, her şe­yim­le il­gi­le­ni­yor. Hak­kı­nı öde­ye­me­m!” *Kon­ser prog­ram­la­rı­nı er­te­le­me­di­ği­ni söy­le­yen Or­taç, “Kıb­rı­s’­a gi­dip kon­se­r ver­dim. İp­tal ede­mez­dim, al­tı ay ön­ce alın­mış iş­ler bun­lar. Hiç­bir kon­se­ri­mi ip­tal et­me­ye­ce­ğim çün­kü eder­sem; taz­mi­nat öde­rim. Sağ­lı­ğım­dan kıy­met­li mi? De­ğil ama ken­di­mi de has­ta ya­ta­ğına vu­rup da­ha kö­tü yap­mak is­te­mi­yo­rum” dedi. (Milliyet)

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER