ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL29°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 14 Nisan 2014 Pazartesi 19:57

Okan Bayülgen'den Recep İvedik eleştirisi

Okan Bayülgenden Recep İvedik eleştirisi

Şa­han Gök­ba­ka­r’­ın ha­yat ver­di­ği Re­cep İve­dik 4, 100 yıl­lık Türk si­ne­ma ta­ri­hin­de tüm re­kor­la­rı kır­sa da ün­lü şov­men sert sözlerle eleş­tir­di.


Viz­yo­na gir­di­ği ilk haf­ta se­yir­ci re­ko­ru kı­ran Re­cep İve­dik 4, 7 haf­ta gi­bi kı­sa bir sü­re­de 6.9 mil­yon iz­le­yi­ciy­le en çok iz­le­nen film re­ko­ru­nu Dü­ğün Der­nek fil­min­den dev­ral­dı.

"BİR AYININ DÜNYASI BİR ŞEY VAADETMİYOR"

Re­cep İve­dik fil­mi­ni in­san­la­rın ne­den iz­le­di­ği­ni ger­çek­ten çok me­rak et­ti­ği­ni be­lir­ten Ba­yül­gen, “Re­ce­p’­in dün­ya­sın­dan çık­mak la­zım. Bir ayı­nın dün­ya­sı ge­le­cek için kim­se­ye bir şey v­adet­mi­yor. Ge­le­ce­ği­miz için ni­te­lik­li iş­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.

Bugün gazetesinin haberine göre; İki­li­nin ara­sın­da­ki kav­ga, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da Şa­han Gök­ba­ka­r’­ın Okan Ba­yül­ge­n’­i Ka­na­li­zas­yon fil­min­de Uçan Adam Sab­ri­’yi oy­nat­ma­sın­dan do­la­yı eleş­tir­me­si ve sah­te­kâr­lık­la suç­la­ma­sıy­la baş­la­mış­tı. Gök­ba­kar, Ba­yül­ge­n’­i he­def ala­rak, “O­kan prog­ra­mın­da eleş­ti­ri­yor son­ra da çı­kıp film­de onun­la bir­lik­te oy­nu­yor, bu hiç sa­mi­mi de­ği­l” de­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne hay­li öf­ke­le­nen Ba­yül­gen ise Şa­han Gök­baka­r’­ı hiç sev­me­di­ği­ni açıkça ifa­de etmişti.

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER