ÖNE ÇIKANLAR :
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 30 Ekim 2014 Perşembe 17:27

Hadise kızdıracak

Hadise kızdıracak

Hadise, müzik sektörüyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.


Şarkıcı Ha­di­se, mü­zik sek­tö­rün­de ka­dın­la­ra yö­ne­lik bir linç kam­pan­ya­sı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek şa­şır­tı­cı bir açık­la­ma yap­tı.

"SEKTÖRDE KADINLAR BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZIYOR"

Ka­dın sa­nat­çı­la­rın bir­bi­ri­ne şid­det uy­gu­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ha­di­se, “En acı­sı da bu. Sek­tör­de ka­dın­lar bir­bir­le­ri­nin ku­yu­su­nu ka­zı­yor. Çe­ke­me­mez­lik hat saf­ha­da. Ben bu du­rum­la­ra son de­re­ce dik­kat edi­yo­rum. As­la po­le­mik­le­re, laf at­ma­la­ra ce­vap ver­mi­yo­rum. Ben­ce bir­bi­ri­ne laf at­mak bir şid­det tü­rü­dür. Ge­re­ken ce­va­bı hep sa­na­tım­la ve­ri­yo­rum” de­di.

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER