ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Hafif Yağmur
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Ekim 2013 Pazartesi 11:28

Bade İşçil nasıl beslendiğini açıkladı

Bade İşçil nasıl beslendiğini açıkladı

Yoğun çalışma hayatından uzaklaşan oyuncu Bade İşçil, kilo almamak için işi sıkı tutmaya karar verdi.


Beş ay ön­ce işa­da­mı Mal­koç Su­al­p'­le ev­le­nen Ba­de İş­çil, eşi­nin is­te­ği üze­ri­ne di­zi­le­ri bı­ra­kın­ca ki­lo al­ma­mak için sı­kı bir bes­len­me prog­ra­mı uy­gu­la­ma­ya baş­la­dı. Ça­lış­ma­dı­ğı için ki­lo al­mak­tan kor­kan İş­çil, gün­de 15 ki­lo­met­re yü­rü­yor.

Bugün'ün haberine göre; Eşiy­le git­ti­ği İn­gil­te­re ta­ti­lin­de bile spor­dan vaz­geç­me­yen oyun­cu her sa­bah yü­rü­yüş yap­tı. İş­çil, 'Yü­rü­yüş ya­par­ken ruh­sal ola­rak ra­hat­lı­yo­rum. İn­gil­te­re­'de ki­lo­met­re­ler­ce yü­rü­düm. Her yer düm­düz. Ora­da ye­şil­lik­ler içe­ri­sin­de yü­rü­mek çok ke­yif ve­ri­ciy­di. İs­tan­bu­l'­da ara­ba­lar kal­dı­rı­ma park et­ti­ğin­den çok zor­la­nı­yo­rum. Ne ya­zık ki ara­ba­lar kal­dı­rım­da ben yol­da gi­di­yoru­m' de­di.

BADE İŞÇiL NASIL BESLENiYOR?

*Kah­val­tı yap­ma­dan so­ka­ğa çıkmıyor. Süt, zey­tin, pey­nir ve ga­le­ta yi­yor. 3 yu­mur­ta haş­lı­yor. Bi­ri­nin tamamını di­ğer iki­si­nin be­ya­zı­nı yi­yor.

*As­la tar­tıl­mı­yor. Dar ge­len kı­ya­fet­ler alarm an­la­mı­na ge­li­yor. Yü­rü­yüş ar­tı­rı­lı­yor, öğün­ler azal­tı­lı­yor.

*Öğ­le ye­mek­le­rin­de es­nek dav­ra­nı­yor.

*Ak­şam­la­rı seb­ze ağır­lıklı yi­yor. Sof­ra­dan as­la do­ya­rak kalk­mı­yor.

*Gün­de mut­la­ka 2 lit­re su içi­yor ve mut­la­ka bir el­ma yi­yor.

*Ara öğün­le­ri­ni as­la at­la­mı­yor. Mey­ve ve­ya ke­pek­li çu­buk­lar­la aç­lık his­si­ni en­gel­li­yor.     

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER