ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL16°C
Sağanak Yağışlı
KADINTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 14 Kasım 2014 Cuma 13:50

Kadınların dikkati daha çok dağınık

Kadınların dikkati daha çok dağınık

Kadınların genetik olarak dikkat dağınıklığına daha yatkın olduğunu belirten uzmanlar, dikkat eksikliğinin çocukluk döneminde tedavi edilmesinin gerekliliğini vurguluyor.


Dik­kat de­ni­lin­ce ak­lı­mı­za sa­de­ce odak­lan­mak ve dik­kat ke­sil­mek ge­li­yor. Oy­sa dik­kat ol­duk­ça komp­leks bir iş­le­vi­miz ve ka­ba­ca 3 bö­lü­me ayı­ra­bi­li­riz: Dik­ka­ti bir şe­ye odak­la­mak, odak­lan­dık­tan son­ra sür­dür­mek ve dik­ka­ti çe­len baş­ka bir du­rum ol­sa bi­le kal­dı­ğı­mız yer­den tek­rar de­vam ede­bil­me­miz. An­cak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler bu 3 alan­da ay­rı ay­rı ya da tü­mün­de so­run ya­şı­yor­lar: Her­han­gi bir şe­ye odak­la­na­mı­yor, dik­kat­le­ri­ni sür­dü­re­mi­yor ve­ya dik­kat­le­ri ko­lay­ca çe­li­nip kal­dık­la­rı yer­den de­vam ede­mi­yor­lar. Acı­ba­dem Ful­ya Has­ta­ne­si Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin mut­la­ka te­da­vi edil­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Ço­cuk­luk­tan iti­ba­ren te­da­vi alan ki­şi­ler, aka­de­mik ve sos­yal açı­dan da­ha ba­şa­rı­lı olu­yor­la­r” di­yor.

ÇO­CUK­LUK­TA BAŞ­LI­YOR

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin ço­cuk­luk­ta baş­la­dı­ğı­nı ve top­lum­da yüz­de 5-9 gi­bi yük­sek oran­lar­da gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek şu bil­gi­le­ri ve­ri­yor, “Bu ço­cuk ya da er­gen­le­rin 3’te 1’in­de sı­kın­tı­lar eriş­kin ol­duk­la­rın­da da de­vam edi­yor. Bu grup da­ha şans­sız ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor, çün­kü ge­ne­tik ola­rak kod­lan­mış ol­duk­la­rı için ba­zen her tür­lü ça­ba ve te­da­vi­ye rağ­men has­ta­lık dü­zel­mi­yor. An­cak ço­cuk­luk­ta teş­his edi­lir ve te­da­vi­ye de­vam edi­lir­se has­ta­lık eriş­kin yaş­lar­da de­vam et­se bi­le so­nuç­lar da­ha yüz gül­dü­rü­cü olu­yor.”

Kim­ler risk al­tın­da

Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ğin­de risk al­tın­da olan ki­şi­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor, “Dik­kat ek­sik­li­ği kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rü­lü­yor. Bu ço­cuk­lar bü­yü­yüp eriş­kin ol­duk­la­rın­da dik­ka­ti da­ğı­nık bir ka­dın ha­li­ne ge­li­yor. Kız­lar­da dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı­nın da­ha çok gö­rül­me­si­nin, ge­ne­tik ta­şın­ma­nın şek­liy­le il­gi­li ol­du­ğu­na da­ir ça­lış­ma­lar mev­cut. Er­kek ço­cuk­la­rın­da has­ta­lık hi­pe­rak­ti­vi­te­nin ol­ma­sı ne­de­niy­le da­ha gü­rül­tü­lü bi­çim­de sey­re­der­ken, kız­lar­da sa­de­ce dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı gö­rü­le­bi­li­yor. Ai­le­sin­de ge­ne­tik ola­rak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler­de çok da­ha yük­sek oran­da or­ta­ya çı­kı­yor. Bir­çok has­ta­lık gi­bi ge­ne­tik ge­çiş­li olu­yor. Ka­lı­tı­mın ro­lü­nün yüz­de 80’le­re ka­dar çık­tı­ğı­nı gös­te­ren ça­lış­ma­lar mev­cut.

Nasıl tedavi edilir

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin ilaç te­da­vi­si­nin ya­nı sı­ra bi­rey­sel da­nış­man­lık ve te­ra­pi­ler­le te­da­vi edil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Te­da­vi ile ol­duk­ça yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar alı­nı­yor. Dik­kat ve kon­san­tras­yo­nu ve sü­re­si­ni ar­tı­ran ilaç­lar ha­yat kur­ta­rı­cı olu­yor. Sa­nı­la­nın ak­si­ne dik­kat ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da bu ilaç­lar ba­ğım­lı­lık yap­mı­yor, has­ta­lı­ğın önü­ne ge­çe­bi­li­yor.

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER