SON DAKİKA :
İSTANBUL17°C
Parçalı Bulutlu
KADINTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 14 Kasım 2014 Cuma 13:50

Kadınların dikkati daha çok dağınık

/home/yztusr/public_html http://cdn2.yazete.com/store/img/bu-hastalik-kadinlarda-daha-cok-goruluyor-1478243-622x360.jpg /home/yztusr/public_html/store/img/bu-hastalik-kadinlarda-daha-cok-goruluyor-1478243-622x360.jpg
Kadınların dikkati daha çok dağınık

Kadınların genetik olarak dikkat dağınıklığına daha yatkın olduğunu belirten uzmanlar, dikkat eksikliğinin çocukluk döneminde tedavi edilmesinin gerekliliğini vurguluyor.


Dik­kat de­ni­lin­ce ak­lı­mı­za sa­de­ce odak­lan­mak ve dik­kat ke­sil­mek ge­li­yor. Oy­sa dik­kat ol­duk­ça komp­leks bir iş­le­vi­miz ve ka­ba­ca 3 bö­lü­me ayı­ra­bi­li­riz: Dik­ka­ti bir şe­ye odak­la­mak, odak­lan­dık­tan son­ra sür­dür­mek ve dik­ka­ti çe­len baş­ka bir du­rum ol­sa bi­le kal­dı­ğı­mız yer­den tek­rar de­vam ede­bil­me­miz. An­cak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler bu 3 alan­da ay­rı ay­rı ya da tü­mün­de so­run ya­şı­yor­lar: Her­han­gi bir şe­ye odak­la­na­mı­yor, dik­kat­le­ri­ni sür­dü­re­mi­yor ve­ya dik­kat­le­ri ko­lay­ca çe­li­nip kal­dık­la­rı yer­den de­vam ede­mi­yor­lar. Acı­ba­dem Ful­ya Has­ta­ne­si Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin mut­la­ka te­da­vi edil­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Ço­cuk­luk­tan iti­ba­ren te­da­vi alan ki­şi­ler, aka­de­mik ve sos­yal açı­dan da­ha ba­şa­rı­lı olu­yor­la­r” di­yor.

ÇO­CUK­LUK­TA BAŞ­LI­YOR

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin ço­cuk­luk­ta baş­la­dı­ğı­nı ve top­lum­da yüz­de 5-9 gi­bi yük­sek oran­lar­da gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek şu bil­gi­le­ri ve­ri­yor, “Bu ço­cuk ya da er­gen­le­rin 3’te 1’in­de sı­kın­tı­lar eriş­kin ol­duk­la­rın­da da de­vam edi­yor. Bu grup da­ha şans­sız ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor, çün­kü ge­ne­tik ola­rak kod­lan­mış ol­duk­la­rı için ba­zen her tür­lü ça­ba ve te­da­vi­ye rağ­men has­ta­lık dü­zel­mi­yor. An­cak ço­cuk­luk­ta teş­his edi­lir ve te­da­vi­ye de­vam edi­lir­se has­ta­lık eriş­kin yaş­lar­da de­vam et­se bi­le so­nuç­lar da­ha yüz gül­dü­rü­cü olu­yor.”

Kim­ler risk al­tın­da

Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ğin­de risk al­tın­da olan ki­şi­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor, “Dik­kat ek­sik­li­ği kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rü­lü­yor. Bu ço­cuk­lar bü­yü­yüp eriş­kin ol­duk­la­rın­da dik­ka­ti da­ğı­nık bir ka­dın ha­li­ne ge­li­yor. Kız­lar­da dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı­nın da­ha çok gö­rül­me­si­nin, ge­ne­tik ta­şın­ma­nın şek­liy­le il­gi­li ol­du­ğu­na da­ir ça­lış­ma­lar mev­cut. Er­kek ço­cuk­la­rın­da has­ta­lık hi­pe­rak­ti­vi­te­nin ol­ma­sı ne­de­niy­le da­ha gü­rül­tü­lü bi­çim­de sey­re­der­ken, kız­lar­da sa­de­ce dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı gö­rü­le­bi­li­yor. Ai­le­sin­de ge­ne­tik ola­rak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler­de çok da­ha yük­sek oran­da or­ta­ya çı­kı­yor. Bir­çok has­ta­lık gi­bi ge­ne­tik ge­çiş­li olu­yor. Ka­lı­tı­mın ro­lü­nün yüz­de 80’le­re ka­dar çık­tı­ğı­nı gös­te­ren ça­lış­ma­lar mev­cut.

Nasıl tedavi edilir

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin ilaç te­da­vi­si­nin ya­nı sı­ra bi­rey­sel da­nış­man­lık ve te­ra­pi­ler­le te­da­vi edil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Te­da­vi ile ol­duk­ça yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar alı­nı­yor. Dik­kat ve kon­san­tras­yo­nu ve sü­re­si­ni ar­tı­ran ilaç­lar ha­yat kur­ta­rı­cı olu­yor. Sa­nı­la­nın ak­si­ne dik­kat ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da bu ilaç­lar ba­ğım­lı­lık yap­mı­yor, has­ta­lı­ğın önü­ne ge­çe­bi­li­yor.

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

Sosyal medya ilişkilerimizi ne kadar olumsuz etkiliyor?

SONRAKİ HABER

Gebeliği ötelemeyi düşünen kadınlar dikkat!

YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.