ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 08 Şubat 2014 Cumartesi 15:40

Vaizlik ve imam hatiplik sınav ve atamalarında değişiklik yapıldı


Vaizlik, Kur'an Kursu Öğretmenliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Sınavların ve atamaların yöntemini belirleyen yönetmeliğe göre, sınavlar Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yapılacak.

Resmi Gazete bugün ki sayısında yayımlanan değişiklik yönetmeliğine göre, ‘Başkanlıkça yapılacak sınavı’ ibaresi ‘Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı’ şeklinde ve bendinde yer alan ‘atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını’ ibaresi ‘atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını’ şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin 9.'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) ve (b) bentleri, ‘İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak’, ‘Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.’ şeklinde değiştirildi. Üçüncü fıkrasında yer alan ‘ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinde yer alan ‘özrü’ ibareleri ‘engeli’ şeklinde değiştirildi. Aynı yönetmeliğin 15.’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Kur'an kursu öğreticisi’ ibaresinden önce gelmek üzere ‘vaiz’ ibaresi ve aynı maddenin sonuna, ‘ilk defa vaiz atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için Başkanlıkça yapılacak giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.’ ibaresi eklendi.

Giriş sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 15 gün önce, bu unvanların kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru ise söz konusu sınav tarihinden en az 30 gün önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılacak. Sınava başvurular Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılacak. Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınamayacak. Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılacak.

SINAV SORULARININ KONULARI

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak vaizlik yazılı sınavında; Kur’an-ı Kerim, Arapça, Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, İslam tarihi ve İslam ahlakı, dinî ve meslekî genel kültür, başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat konularından sorular sorulacak. Sözlü sınavda ise vaizler için; Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir), Arapça, dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet, başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat konularından sorulacak.

Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için Kur’an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) ve Hitabet başlıklarından soru sorulacak. Müezzin-kayyımlar için de Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), ezan ve ikamet, konularından sorular sorulacak.

Bu sınavları yapmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve başkanlığın onayı ile komisyon başkanı dahil en az üç, en fazla beş üyeden sınav komisyonu oluşturulacak. İhtiyaç halinde birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilecek. Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Sınav komisyonlarında görevlendirilenlerin öğrenim düzeyleri, sınava gireceklerin öğrenim düzeylerinden aşağı olamayacak. Sınav komisyonu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamayacak, bu kişilerin sınavında yedek üyeler görev alabilecek.

SINAVIN SORUMLULUĞU SINAVI YAPAN KOMİSYONA AİT

Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona ait. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu başkanı sorumlu olacak. Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmayacak. Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavlarda başarılı olmak için sınavın her bir aşamasından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Sözlü sınav puanı, sınav komisyonu üyelerinin her birinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilecek. Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavların nihai puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak tespit edilecek.

DOĞUM TARİHİ ÖNCE OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınacak. Puanların eşitliği halinde, açıktan alınanlar için sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, doğum tarihi önce olana; naklen alınanlardan sınava başvurularda MBSTS puanı şartı arananlar için sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana; MBSTS puanı şartı aranmayanlar için sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecek.

Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç 15 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilecek. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekler.

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER