ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL28°C
Parçalı Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 24 Eylül 2013 Salı 08:06

Sadece 45 lira için...

Sadece 45 lira için...

Olaylı derbide ortaya çıkan özel güvenlik gerçeği, sahiden bu paraya değer mi sorusunu gündeme getirdi.


Derbide taraftar sahaya dalınca ilk kaçan özel güvenlikçiler oldu. Ama bu trajikomik durumun altında acı bir gerçek var: Tamamına yakını gündelik çalışıyor. Eğitim ve donanımları yok. Canlarını tehlikeye attıkları bu maçlarda sadece 45 lira kazanıyorlar.

Der­bi­de yüz­ler­ce ta­raf­ta­rın bir an­da sa­ha­ya yö­nel­me­siy­le çok il­ginç bir gö­rün­tü or­ta­ya çık­tı. Asa­yi­şi sağ­la­mak­la gö­rev­li olan çok sa­yı­da özel gü­ven­lik per­so­ne­li ar­ka­la­rı­na bi­le bak­ma­dan kaç­tı. Bu du­rum stat­lar­da­ki gü­ven­lik so­ru­nu­nu bir kez da­ha tar­tış­ma ko­nu­su ha­li­ne ge­tir­di.

PROFESYONELLİK ŞART

An­cak stat­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik ele­man­la­rı­nın ça­lış­ma ko­şul­la­rıy­la il­gi­li ger­çek­ler bu tür olay­la­rı ka­çı­nıl­maz kı­lı­yor. Bugün gazetesinin haberine göre, ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­tü­ğü­müz VIP Gü­ven­lik Şir­ke­ti'nin sa­hi­bi Sa­im Öz­kan, ko­nuy­la il­gi­li çar­pı­cı bil­gi­ler ver­di.

Ay­nı za­man­da Özel Gü­ven­lik Şir­ket­le­ri Da­ya­nış­ma Fe­de­ras­yo­nu'nun ku­ru­cu üye­si olan Öz­kan, maç­lar­da gö­rev alan özel gü­ven­lik per­so­nel­le­ri­nin yüz­de 95'inin gü­nü­bir­lik ele­man­lar ol­du­ğu­nu ve maç ba­şı­na or­ta­la­ma 45-55 li­ra ka­zan­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti.

Gü­ven­lik hiz­met­le­ri açı­sın­dan spo­run apay­rı bir dal ol­du­ğu­nu ve uz­man­lık ge­rek­tir­di­ği­ni be­lir­ten Öz­kan, "Dün­ya ge­ne­lin­de stat­lar­da gö­rev alan gü­ven­lik ele­man­la­rı özel eği­tim­ler­den ge­çi­ri­lir. Bizde ise gün­düz bir si­te­de ya da bi­na­da ça­lı­şan­lar, 45 li­ra öde­ne­rek ora­ya ko­nu­lu­yor.

45 LİRA İÇİN DEĞER Mİ?

Üst­le­rin­de göm­lek ve 5 li­­ralık bir ye­lek­ten baş­ka hiç­bir ekip­man­la­rı yok. Bu şart­lar­da ça­lı­şan bin in­san­dan ne bek­le­nir? Ço­ğu ‘45 li­ra için ne­den ca­nı­mı­zı teh­li­ke­ye ata­lım' di­yor hak­lı ola­rak" de­di.

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER