ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL31°C
Parçalı Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 07 Kasım 2014 Cuma 11:54

Okul camiye çevrilemeyecek

Okul camiye çevrilemeyecek

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Samsun Tarım Meslek Lisesi ve Anadolu Tarım Meslek Lisesi'nin üzerinde yer aldığı okul alanında cami yapılmasına ilişkin nazım imar planı değişikliğinin yürütmesini durdurdu.


Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Samsun Atakum ilçesindeki Tarım Meslek Lisesi ve Anadolu Tarım Meslek Lisesi'nin üzerinde yer aldığı taşınmazın okul alanı kullanımının, dini tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin karar aldı.

Okul Aile Birliği ise Belediye Meclisi'nin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.

Samsun 1. İdare Mahkemesi, davayı reddetti. Davacının karara itiraz etmesi üzerine dosya Samsun Bölge İdare Mahkemesine geldi.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, davacının itirazını kabul etti, Samsun 1. İdare Mahkemesinin kararını kaldırdı ve dava konusu işlemin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu.

30 BİN 930 METREKARELİK ALAN

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, mülkiyeti hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsisli parselde kayıtlı, üzerinde söz konusu liselerin ve bunların tesislerinin bulunduğu 30 bin 930 metrekare alanın cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesini talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ise "Tarım Meslek Lisesinde halen eğitim ve öğretimin devam ettiği, öğrencilerin hayvan sağlığı alanında uygulamalı eğitimlerini okulun yanındaki Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yaptıkları, bu nedenle adı geçen taşınmaz ve üzerinde bulunan öğretim binası ile tesislerinin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesinin uygun olmayacağı" yolunda görüş bildirdi.

MEB UYGUN OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı, bu görüş üzerine, taşınmazın tahsisinin kaldırılarak cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi talebinin ihtiyaç nedeniyle uygun bulunmadığını bildirdi.

Samsun Valiliği ise okul ve müştemilatının 1966 yılında yapılarak hizmete sunulduğu, çevresinde nüfus ve trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.

Valiliğin yazısında, taşınmaza bitişik parsel üzerinde İl Emniyet Müdürlüğünce hizmet binası yapılmasının planlandığı, böylece Tarım Meslek Lisesi olarak öğrenciler için uygulamalı eğitim çalışmalarının şehir içinde kaldığı ifade edildi. Yazıda, "Hayvanların muayene için getirilip götürülmesinde sorunlar yaşandığı, böylece öğrencilerin uygulamalı eğitimi sağlıklı alamadıkları, Tekkeköy ilçesi Gelemen YİBO'nun öğrenci azlığı nedeniyle kapatılmasının teklif edildiği, anılan yere Tarım Meslek Lisesi'nin taşınmasının amaca uygun olacağı, bu nedenle tahsisin kaldırılarak cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesinin uygun görüldüğü" bildirildi.

Kararda, davayı reddeden Samsun 1. İdare Mahkemesinin, uyuşmazlığın çözümünün, teknik ve bilimsel bir incelemeyi gerekli kıldığını kabul ederek, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırdığı kaydedildi.

Bilirkişiler tarafından düzenlenen ilk rapor yeterli görülmedi. Bilirkişilerden yanıtlanması istenilen sorular daha açık ve detaylı belirlenerek somut gerekçe ve tespitler içeren ek rapor talep edildiği, bu ek raporun da mahkemeye sunulduğu belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: "ALANDA CAMİYE İHTİYAÇ YOK"

Kararda, bilirkişi raporlarına da yer verildi. Raporlarda, yapılmak istenilen cami, Denizevler Mahallesi için yapılacaksa anılan mahallenin böyle bir camiye ihtiyacının olmadığı, çünkü bu mahallenin sürekli nüfus kaybeden bir mahalle olduğu tespiti yapıldı.

Bilirkişi raporunda, mahallede şu anda bulunan iki caminin mevzuat gereği nüfusa göre ayrılması gereken dini tesis alanı standartını sağladığı, eğer tüm Samsun'a hizmet edecek bir protokol cami yapılacaksa bunun da parsel bazında sadece dava konusu taşınmazın kullanım şeklinin değiştirilmesine yönelik bir plan tadilatıyla yapılamayacağı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ŞU GÖRÜŞLERE YER VERİLDİ:

"Nüfusu dikkate alındığında, merkez özelliği olmayan Denizevler Mahallesi'nde bütün kentliye hizmet edecek 15 bin kişilik düşünülen bir cami, özellikle de toplu taşım ve erişim zorluğu olan bu mahalle için getireceği trafik yoğunluğu, araçlar için ayrılması gereken park yeri, ana yoldan camiye kadarki bağlantı yollarının ve yönetmeliğin 27. maddesinin amir hükmü gereği aynı bölgede ayrılması gereken meslek lisesi okul alanını da içine alan bir revizyon imar planı şeklinde yapılmalıdır.

Dava konusu işlemle kaldırılan okul, Tarım Meslek Lisesi'dir ve bu okullar tüm yurtta bulunmayıp sadece bazı illerde sınırlı sayıda bulunmaktadır. Samsun'daki bu okul da tüm bölgeye hizmet veren bir okul niteliğindedir ve bulunduğu yer itibariyle de yanı başındaki Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü ile olan ilişkisi, bu enstitünün laboratuvarlarını kullanarak uygulamalı eğitim yapıyor olması dikkate alındığında, aynı alan içerinde eşdeğer alanın gösterilmesi mümkün olamayacaktır.

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin 27. maddesi hükümleri yerine getirilmemiştir. Dava konusu alanda yapılan nazım imar planı değişikliği, kamu yararının zorunlu kıldığını gösteren bir zorunluluk hali değildir.

Çevredeki nüfus, yoğunluk, donatım dengeleri ve gereksinim irdelenmeden ve hiçbir zorunluluk bulunmadan imar planı bütünlüğünü bozucu şekilde plan değişikliği yapılması, planlama ilkeleri ve mevzuatı açısından çelişki yaratmaktadır. Planın bütünlüğü ve sürekliliği açısından doğru bir planlama yaklaşımı yapılmamıştır, eşdeğerlik kriterlerinin karşılanmasında gerekli analizler yapılarak karar verilmemiştir, dolayısıyla yapılan değişiklik şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun değildir."

İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI

Kararda, imar planlarının, "çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak amacıyla kentin yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresinde ve gerekse çeşitli alanlar arasında bağlantılar, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenliği ve sağlığıyla ilgili konularla sosyal adalet ilkeleri de göz önünde bulundurularak hazırlandığı ve koşulların değişmesi halinde yasalarda öngörülen yöntemlerle değiştirilebileceği" vurgulandı.

İmar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, planlama esasları, imar planlarının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri, bölgenin ihtiyaçları ve çevrenin korunması gibi olguların yanında kamu yararı ilkesinin de gözetilmesinin zorunlu olduğuna işaret edilen kararda, şu tespitler yapıldı:

"Bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi raporları ve dosyada mevcut bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, yapılan nazım imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı, bu hususun bilirkişilerce açık, ayrıntılı, somut teknik ve bilimsel olarak ortaya konulduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, tadilatla yürürlüğe konulan yeni planın yürürlükte kalması ve bu doğrultuda uygulama planının yapılıp cami inşaatının başlama durumunun gerçekleşmesi halinde telafisi güç zararların doğacağı da açıktır.

Bu durumda, ayrıntılı yapılan açıklamalar ve bilirkişi raporlarında yer alan saptamalar, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler göz önüne alındığında, dava konusu plan tadilatının hukuka aykırı olduğu ve uygulanmakla telafisi güç zararlara sebebiyet vereceğinde kuşku bulunmadığından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir."

KARŞI OY

Çoğunluk görüşüne katılmayan Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak, yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki Samsun 1. İdare Mahkemesi kararında yöntem ve yasaya aykırılık bulunmadığından itiraz talebinin reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmadığını bildirdi.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER