ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Aralık 2012 Cuma 10:19

Kamu Güvenliği Uzmanı olmak için


Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın, kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şekli ile uygulanmasını, atananların yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ''Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
    
Yönetmeliğe göre, uzman yardımcısı olarak atamaya ilişkin giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak farklı alanlarda yapılabilecek.
    
Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 puan alınması gerekecek. Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.
    
Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralanacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecek. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren 2 yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerli olacak.
    
Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanacak. Uzman yardımcılığı dönemi en az 3 yıl olacak.
    
Uzman yardımcıları, müsteşarlığın görev sahası ile ilgili konularda, 2 yıllık hizmet süresinin dolmasından itibaren 30 gün içinde, üç tez konusu belirleyecek. Uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezinin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar ile bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekecek.
    
Konunun belirlenmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanan tez, tez danışmanının raporuyla birlikte ilgili hizmet birimi aracılığıyla, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderilecek.
    
Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere 6 ayı aşmamak üzere ek süre verilecek.
    
İlgili kurul üyelerinin her biri teze ilişkin puanlama yapacak. Üyelerin verdiği notların aritmetik ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan olan tez başarılı kabul edilecek.
    
Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya tezi düzelterek sunmaları için ilave süre verilecek.
    
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak ve yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmayacak. Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, en az 3 yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak.
    
Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç 3 ay içerisinde kurulca yapılacak.
    
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, 1 yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilecek.
    
Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma
    
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için yeterlik sınavında başarılı olması ve belirlenen düzeyde yabancı dil bildiğine ilişkin belge sunması gerekecek.
    
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybedecekler ve müsteşarlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanacaklar.
    
Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunacaklar.
    
Uzman ve uzman yardımcıları, müsteşarlığın görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olacaklar.
    
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilebilecekler.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER