ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL3°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 14 Aralık 2012 Cuma 14:23

Hastası elinde kalan doktor yandı!

Hastası elinde kalan doktor yandı!

Doktorlar ameliyatlara girerken daha çok terleyecekler!... Başarısız ameliyatta Tıp Fakültesi tekrar...


Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının denetimi için yeni bir birim kurdu. Sağlık Meslekleri Kurulu, sağlık mesleğinin eğitim müfredatı ve etik kuralların belirlenmesinden, mesleğini icra eden çalışanların geçici veya sürekli men edilmesine kadar birçok önemli kararı verebilecek.

Kurul, dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olan dokorları ‘mesleki yeterlilik eğitimi’ne tabi tutacak. Doktorlar, eğitim sonucu sınava tabi tutulacak. Sınavdan yüz puan üzerinden 60 alanlar başarılı sayılıp görevlerine geri dönecek. Başarısız olanlar meslek icrasından men edilecek.

Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği’ni tamamladı. Kurulun görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik, Sağlık Meslekleri Kurulu ile Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip tüm sağlık meslek mensuplarını kapsıyor. Kurul, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 1, Bakanlık Hukuk Müşavirliği’nden 1, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan 2, bakanın seçeceği en az doktora seviyesinde eğitim almış beş ayrı sağlık meslek mensubu, en az genel müdür yardımcısı seviyesinde Millî Eğitim Bakanlığı’ndan 1, Yükseköğretim Kurulu’ndan 1, Meslekî Yeterlilik Kurumu’ndan 1 ve kanunla kurulan sağlık meslek birliklerinden birer üye olmak üzere, Sağlık Bakanlığı müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında kurulacak. Kurul, yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirecek.

Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş bildirecek olan kurul, sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirleyip uyumu denetleyecek. Mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilen sağlık meslek mensuplarının mesleki yeterlilik, hasta hakları ile etik ilkeler eğitimine tâbi tutulmasına karar verecek olan kurul, çalışanların sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına da karar verebilecek. Mesleğini icra eden çalışanların geçici veya sürekli men edilmesine de karar verme yetkisi bulunan kurul, istihdam planlamalarında görüş verip, uzman hekim ve uzman diş hekimi dışındaki sağlık meslek mensuplarının sertifikalı eğitim alanları ve sertifikalı eğitim alanlarının müfredatları hakkında fikir beyan edebilecek. Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapacak olana kurul, görüş hazırlamak üzere üyelerini ve görev süresini belirlediği geçici komisyonlar kurabilecek.

Tıbbi hata, mesleği uygulamada bilgi ve beceri yetersizliği ya da hasta hakları ve etik ilkelere aykırı davranış sonucu ortaya çıkan mesleki yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikâyetler kurulca doğrudan değerlendirmeye alınmayacak. Bu ihbar ve şikâyetler öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdürlüklerince incelemeye tâbi tutulacak. Yapılan inceleme neticesinde fiilin mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılması veya mesleki müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit edilmesi hâlinde, kanaat raporunu içeren inceleme dosyası kurula gönderilecek. Kurul, gerekli gördüğü takdirde yeniden inceleme yapılmasını isteyebilecek. Kurul, gerekli gördüğü hallerde alanında bilgili uzmanlardan bilirkişi görüşü alabilecek. Kurul, kendisine intikal ettirilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda fiilin niteliğine göre mesleki yeterlilik eğitimi, hasta hakları ve etik ilke eğitimi ya da meslekten men müeyyidelerinin birinin veya birkaçının uygulanması kararı verebilecek. Kurul, eğitime karar verdiği meslek mensubunu eğitim sırasında görevine devam edip etmeyeceğini karar verecek.

GEÇİCİ SÜRE MEN EDİLEN SAĞLIK ÇALIŞANI ÜCRETSİZ İZNE ÇIKMIŞ SAYILACAK

Kurulca; mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit edilenler ile dikkatsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonksiyon kaybına sebep olanların yetersiz görüldükleri alanda, süresi ve müfredatı kurulca belirlenen mesleki yeterlilik eğitimine tâbi tutulmalarına karar verilecek. Eğitim ve uygulama, kurul tarafından belirlenen müfredata ve süreye göre verilecek. Eğitim, yetersizliğin tespit edildiği alanda teorik, pratik eğitim ve başka bir sağlık meslek mensubunun nezaret ve sorumluluğunda meslek icrası şeklinde yaptırılabilecek. Yeterlilik eğitimine tâbi tutulanlar eğitim sonunda kurulun belirleyeceği teorik ve uygulamalı sınava tâbi tutulacak. Yüz puan üzerinden 60 alanlar başarılı kabul edilecek. Sınavda başarılı olanlar mesleğini icraya devam edecek. Başarısız olanlar meslek icrasından men edilecek. Meslekten men edilenler, durumlarına göre kurulca belirlenen eğitime devam ettirilip sınavlara alınacak. Sınavlarda başarı gösteren sağlık meslek mensubu, meslek icra etme hakkını yeniden kazanacak.

Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilenler çalıştıkları sağlık kuruluşu ve il, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından kurula haber verilecek. Kurul kararıyla sağlık meslek mensubunun bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilebilecek. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı halinde meslekten sürekli men kararı verilebilecek. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilenler veya mesleğini icra etmekten yasaklananların, uzmanlık veya meslek belgeleri ve tescilleri bakanlıkça iptal edilecek ve kayıtları silinecek. Meslekten geçici men edilmesine karar verilen devlet memurları, men müddetince aylıksız izinli sayılacak.

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER