ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 01 Kasım 2014 Cumartesi 12:56

Askerlik sevk erteleme yönetmeliği değişti

Askerlik sevk erteleme yönetmeliği değişti

Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk tehiri hakkı olanların sevklerinin tehir edilmelerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.


Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk tehiri hakkı olanların sevklerinin tehir edilmelerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, kamu personeli için sevk tehiri teklifini bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşiti seviyedeki kurum amirleri yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk tehiri hakkı olanların sevklerinin tehir edilmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmeliğin, sevk tehiri işlemlerinde uyulması gereken genel esas ve usulleri düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre, sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden, daha önce herhangi bir nedenle sevk tehirli olduğu tespit edilenler hakkında (sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlülerden şahsi müracaatları üzerine sevk tehiri yapılanlar hariç) sevk tehiri teklifinde bulunulmayacak.

Başka bir nedenle sevk tehirli durumda olduğu teklif yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlandıktan sonra sevk tehiri teklifi yapılacak.

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelerde görev yapan; üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar; hakim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami üç yıla kadar; hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personelinin ise, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren, azami bir yıla kadar sevkleri tehir edilebilecek.

Vali yardımcısı veya kaymakamlardan; 24 Haziran 1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan son coğrafi bölge il merkezleri ve bağlı ilçeleri ile Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelere ataması yapılanların sevkleri, bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren, anılan bölgelerdeki görevleri süresince toplam 5 yıla kadar tehir edilebilecek.

Ancak tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atanma, 5 yıllık zaman dilimi içerisinde sevk tehiri kapsamı dışındaki bölgelerde görev yapma veya kaymakam iken vali yardımcısı olarak atanma gibi nedenlerden, sevk tehirinin yapılabileceği 5 yıllık zaman dilimi yeniden başlatılmayacak. Tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atananlar için sevk tehiri kapsamı dışında bulunan bölgelerdeki hizmet süreleri 5 yıllık süreye dahil edilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlülerin sevkleri, mecburi hizmete başladığı tarihten itibaren tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tıp doktoruna olan ihtiyacı nedeniyle, devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabiplerden, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son üç bölgeye giren ilçelere Sağlık Bakanlığınca ataması yapılan tabiplerin, devlet hizmeti yükümlülüğü görevleri süresince sevkleri tehir edilebilecek.

Sevk tehiri teklifinde bulunacak makamlar

Yönetmeliğin sevk tehiri teklif makamlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre, kamu personeli için, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşiti seviyedeki kurum amirleri bu teklifi yapmakta yetkili olacak.

Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri; hakim ve savcılar, vali yardımcısı ve kaymakamlar; kuruluş tarihi itibarıyla beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyeleri ile doktorasını tamamlamış öğretim elemanları; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personel; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlüler; mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya araştırma yapmak amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi gereğince, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanlarının sevk tehiri işlemleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca yapılacak.

Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu asker alma bölge başkanlığı olacak.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapanlar

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (DUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, uzmanlık eğitimine başlayabilmeleri için 6 ay, uzmanlık eğitimine başlayanların ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde ana dallara göre belirlenen azami uzmanlık eğitimi süreleri kadar tehir edilebilecek.

Uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan; Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (YDUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, yan dal uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için 6 ay, bu eğitime başlayanların ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yan dallara göre belirlenen azami yan dal uzmanlık eğitimi süreleri kadar tehir edilebilecek.

Herhangi bir branştan lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmayacak.

Yurt dışı temsilcilikleri teklifte bulunabilecek

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine ve yan dal uzmanlık eğitimine başlayanlar için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşiti seviyedeki kurum amirleri; üniversitelerin ise rektörleri, fakülte dekanları ve enstitü müdürleri sevk tehiri teklifi yapacak.

Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri; yurt dışında devlet veya kendi hesabına lisansüstü öğrenim görenler için yurt dışı temsilcilikleri; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lisansüstü öğrenim görenler için ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Konsolosluğu bu konuda yetkili olacak.

Herhangi bir kamu kurumu adına yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşiti seviyedeki kurum amirleri ile herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri; yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenime başlayabilmek için, belli süre dil veya bilimsel hazırlık öğrenimi görmek zorunda olanların, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri ile fakülte dekanları veya enstitü müdürleri, yurt dışı temsilcilikleri, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşiti seviyedeki kurum amirleri, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri sevk tehiri teklifinde bulunabilecek.

Herhangi bir mesleğin icrası için staj yapma zorunluluğunda olanlar ile aday memurlardan, bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevli olanlar için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşiti seviyedeki kurum amirleri; herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için, en üst düzeydeki kurum amirleri; avukatlık stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu baro başkanları; serbest muhasebe mali müşavirlik stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu oda başkanları; sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar veya temel eğitime tabi tutulanlar için, ilgili Kuvvet Komutanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı teklif için yetkili olacak.

Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanma hakkını veya lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazanan yükümlüler bizzat, bu durumlarını kanıtlayıcı belgelerini ekleyerek bir dönem sevk tehiri taleplerini belirten dilekçeyle en yakın askerlik şubesine müracaat edecek.

Sevk tehiri hakkı olan yükümlülerin askere sevkleri bir celp dönemi tehir edilerek, kendilerine askerlik durum belgesi verilecek.

Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde yenilik getirenler

Devlet veya kendi hesaplarına yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas, doktora, sanatta yeterlik, dil ve bilimsel hazırlık eğitimi yapanlar; tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapanlar; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (YDUS) kazananların sevk tehir işlemleri Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığınca yapılacak.

Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde dil, bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi görenler; orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi görenler; yüksek lisans ikinci öğretimi (paralı eğitim) görenler; kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanlar; kaymakamlık, hakimlik veya savcılık stajı yapanlar; sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar ve temel eğitime tabi tutulanlar; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında öğretmenlik stajı yapanlar; avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı yapanlar; uzman erbaşlık eğitimi görenler hakkında sevk tehir teklifi bulunma yetkisi ise bu durumda olanların kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu asker alma bölge başkanlığına ait olacak.

Yurt içinde veya dışında devlet veya kendi hesaplarına lisansüstü eğitim göreceklerden, lisansüstü eğitime kayıt hakkı kazandığını belgeleyenler; kamu kurum ve kuruluşuna aday memur olarak atanacağını belgeleyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanların sevk tehiri işlemleri kayıtlı bulundukları askerlik şubesi başkanlığınca yapılacak.

Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunan yükümlülerin sevk tehiri işlemleri, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşiti seviyedeki kurum amirleri, üniversitelerin rektörleri, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirlerince gerçekleştirilecek.

Eklerinde de değişiklik yapılan yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER