ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 11 Haziran 2013 Salı 11:46

"Varlık barışı" tebliği yayımlandı


Gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 itibariyle yurt dışında sahip olunan taşınmaz varlıklar, 31 Temmuz akşamına kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelleriyle bankalara bildirilebilecek, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilebilecek.
Maliye Bakanlığının, "Varlık barışı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, 15 Nisan 2013 itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim veya beyana konu edilmesine ve bazı yurt dışı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanununun ilgili geçici maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik usul ve esasları kapsıyor.
Tebliğe göre, bulunduğu ülkenin tapu siciline veya tapu sicili niteliğindeki diğer sicillere 15 Nisan 2013 itibarıyla gerçek veya tüzel kişiler adına kayıtlı taşınmazların, başka herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu tarih itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunduğu kabul edilecek.
Gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 itibarıyla yurt dışında sahip olunan ve kapsama giren taşınmaz varlıklar, maddenin yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 itibaren 31 Temmuz 2013 akşamına kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelleriyle tebliğin ekinde yer alan form ile bankalara bildirilebilecek veya yine tebliğin ekinde bulunan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilebilecek. Varlıklara ilişkin beyanname, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda da verilebilecek. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yine formla aracı kurumlara bildirilmesi mümkün olacak.
- Düzeltme talepleri
Gerçek ve tüzel kişilerinin maddenin yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013'ten 31 Temmuz 2013'e kadar bildirim veya beyanda bulunmaları mümkün olup, tek bir bildirim veya beyan verilmesi esas olacak. Ancak maddenin uygulamasında bildirim veya beyanın yapıldığı her ay farklı bir vergilendirme dönemi olarak kabul edildiğinden birden fazla bildirim veya beyanda bulunulması mümkün olacak.
Bir bildirim veya beyanda bulunulduktan sonra aynı ay içerisinde, yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla ya da bildirime veya beyana konu edilen varlıkları azaltıcı ya da artırıcı yeni bir bildirim veya beyanda bulunulmak istenilmesi halinde, ilk bildirim veya beyanın düzeltilmesi gerekecek. Banka ve aracı kurumlara yapılan bildirimlerde, düzeltmenin ilgili banka ve aracı kurum tarafından yapılması zorunlu olacak.
Bildirim veya beyanda bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime veya beyana konu edilen varlıkları artırıcı bir bildirim veya beyanda bulunulmak istenilmesi halinde ise önceki bildirim veya beyanın düzeltilmesi söz konusu olmayacak, ilave bildirilmek veya beyan edilmek istenilen varlıklar için yeni bir bildirim veya beyan yapılacak.
Düzeltme kapsamı dışında verilen tüm bildirim veya beyannameler yeni bir bildirim veya beyan kabul edilecek ve önceki bildirim veya beyanla ilişkilendirilmeyecek.
- Bildirim üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler
Gerçek veya tüzel kişiler yurt dışında sahip oldukları varlıkları, iki nüsha hazırlayacakları form ile bankalara bildirebilecekler. Formun bir nüshası, ilgili banka tarafından varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra düzenlenen banka dekontlarıyla ilgilisine geri verilecek.
Ayrıca bankalar, bildirim tarihini takip eden ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirilen veya bu sürede Türkiye'de bulunan bankalardaki bir hesaba transfer edilen para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ilgili müşterileri adına açacakları hesaplara kaydedecekler.
Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında sahip olunan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla ilgili bildirim, yine ilgili formdan iki nüsha olarak hazırlanarak aracı kurumlara da yapılabilecek. Gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak bildirimlerin yetkili kılınmış vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafından da yapılabilmesi mümkün olacak.
- Verginin ödenmesi
15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıklar, Türk Lirası cinsinden rayiç bedelleriyle ilgili beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilebilecek.
Vergi dairelerine beyan edilen varlıklara ilişkin olarak herhangi bir belge istenmeyecek. Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince yüzde 2 tarh edilen vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Türkiye'de ikametgahı bulunmayanlarla ilgili söz konusu beyannamelerin alınması hususunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkili olacak. Türkiye'de ikametgahı bulunmayanlar,yurt dışında bulunan varlıklarına ilişkin anılan vergi dairelerine beyanda bulunarak tahakkuk eden vergileri ödeyebilecek.
-Şirketlerin varlıklarının durumu
Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına madde kapsamına giren varlıkları, 15 Nisan 2013'ten önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden tasarruf etmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurt dışında bulunan varlıklarının, tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi halinde, bu varlıklara ilişkin olarak şirketin madde hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olacak.
- Varlıkların bildirim ve beyan değeri
Yurt dışında bulunan varlıkların, vergi dairelerine beyan edilmesi ile banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde ya da yasal defterlere kaydedilmesinde, bu varlıkların rayiç bedelinin Türk Lirası karşılığı esas alınacak. Rayiç bedel, söz konusu varlıkların sahiplerince bildirim veya beyan tarihi itibarıyla belirlenen alım-satım bedeli olacak, bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekecek. Döviz ve döviz cinsinden varlıklarda, Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınarak Türk Lirası karşılığı bildirim ve beyana konu edilecek.
- Yurt dışında sahip olunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi
Beyan edilen veya bildirilen varlıkların, 15 Nisan 2013 itibarıyla yurt dışında bulunduğunun, gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunduğunun, tevsik edilmesi kaydıyla taşınmazlar dışındaki varlıkların, beyan veya bildirim tarihini takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bildirim veya beyandan önce Türkiye'ye getirilen ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılan bir hesaba transfer edilen varlıklara ilişkin olarak maddede öngörülen sürede bildirim veya beyanda bulunulması ve diğer şartların da yerine getirilmesi kaydıyla madde hükümlerinden yararlanılabilecek.
15 Nisan 2013 itibarıyla madde kapsamına giren varlıkların, bu tarihten 31 Temmuz 2013'e kadar yine kapsama giren başka tür varlıklara dönüşmesi halinde, en son varlığın bildirim veya beyana konu edilerek Türkiye'ye transfer edilmesi mümkün olacak.
- Varlıklara ilişkin şartlar
Yurt dışında sahip olduğu varlıkları banka veya aracı kurumlara bildiren veya vergi dairelerine beyan eden gerçek veya tüzel kişilerce, söz konusu varlıkların 15 Nisan 2013 itibarıyla yurt dışında bulunduğunun ve sahibi olunduğunun kanaat verici vesikalarla tevsik edilmesi gerekecek. Ayrıca, yurt dışında bulunduğuna ve sahip olunduğu tevsik edilen varlıkların, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi veya bu sürede Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.
- İstisna kapsamında bulunan yurt dışı kazançları
İstisna kapsamına, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançlar, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları, yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar giriyor. Ayrıca 31 Ekim 2013'e (bu tarih dahil) kadar elde edilen bu kazançlar ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan ve 31 Aralık 2013'e (bu tarih dahil) kadar elde edilen kazançlar da istisna kapsamında bulunuyor. Bu kapsama giren ve yurt dışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için; yurt dışı iştirak kazancı, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yurt dışı şube kazancı ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazancın, 31 Aralık 2013'e kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması gerekecek. Bu kazançların ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'ye getirildiği, mükelleflerce kanaat verici belgelerle ispat edilecek.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER