ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL26°C
Az Bulutlu
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 30 Haziran 2014 Pazartesi 16:32

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü kuruluyor

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü kuruluyor

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülüyor.


Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülecek.

Genel Müdürlük, ulusal nükleer enerji politikasının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunacak, diğer kuruluşların bu kapsamda kendi görev alanlarıyla ilgili yürüttükleri çalışmaları izleyecek, değerlendirme ve işbirliği yapacak.

Ulusal nükleer enerji politikasına uygun olarak insan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmaları yapmak veya yaptırmak, nükleer tesislerle ilgili azami yerli katkıyı ve teknoloji transferini sağlamak ve yerli nükleer tesislerle ilgili teknik kapasiteyi geliştirmek üzere gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak da Genel Müdürlüğün görevleri arasında olacak.

Tasarıda, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'nün diğer görevleri ise şöyle sıralandı:

- Ülkemizin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerjiden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı teşvik etmek,

- Nükleer enerji ve nükleer tesislere ilişkin insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası eşgüdümü sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

- Nükleer enerji ve nükleer tesislere ilişkin olarak halkın bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

- Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili yerli ve yabancı araştırma kurumları ve araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak,

- Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gerekli mevzuat hazırlıklarını yapmak ve bu alandaki çalışmaları koordine etmek,

- Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi bilimsel toplantılar yapmak veya yaptırmak,

- Nükleer tesis projelerinin yürütülmesinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

- Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

64 kadro

Genel Müdürlüğe 64 kadro ihdas edilecek. Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı'na tahsis edilmiş kadrolar,Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiş sayılacak.

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'nün 2014 mali yılı harcamaları, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na istinaden Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı ödeneklerinden karşılanacak.

Tasarıyla Enerji Verimliliği Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, "Enerji tasarrufu performans sözleşmesi"nin tanımı, "Projeler sonrası sağlanan tasarrufların projeyi geliştiren ve uygulayan tarafından garanti edildiği ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmeler" şeklinde değiştiriliyor.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları Bakanlığın uygun görüşünü almak kaydıyla, yıllık toplam enerji tüketim miktarlarını en az yüzde 25 oranında düşürmek, sözleşme kapsamında yapılan harcamaları yıllara sari garanti edilen tasarruflarla sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde ödemek ve süresi 10 yılı aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeye girişebilecek şekilde bina, tesis ve işletmelerinde enerji tasarrufu performans sözleşmeleri yapabilecek. Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Söz konusu sözleşmelerde tasarruf edilecek miktar, sözleşmenin imzalanmasından önceki son üç yıla ait enerji tüketim miktarlarının ortalaması olan referans enerji tüketim miktarı ile sözleşme dönemi boyunca cari yıl enerji tüketim miktarı karşılaştırılarak tespit edilecek. Yapılacak ödemeler, sözleşme kapsamında taahhüt edilen tasarruf miktarına karşılık gelen bedelden karşılanacak. Tasarruf sağlanamaması halinde hiçbir surette ödeme yapılmayacak.

Enerji tasarrufu performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilecek. Enerji tüketim azaltım oranının yarısına kadar azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya Bakanlık yetkili kılınıyor.

İhalelerin rekabet, şeffaflık, eşit muamele ve hesap verilebilirlik çerçevesinde yapılması esas olacak.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar ile taahhüde uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlara, fiyat farkı ödemesine ve bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu ihale Kurumu'nun uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından belirlenecek.

Gerekçe

Tasarının gerekçesinde, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'nün, güçlü teşkilat ve personel yapısıylanükleer enerji için hayati öneme sahip olan çeşitli işlevleri üstlenebileceği belirtildi.

Kurulan Genel Müdürlüğün öncelikle nükleer enerjiye yönelik kapsamlı bir nükleer enerji politikası için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na öneriler hazırlayacağı, bu alandaki uygulamalara rehber olacağı politika ile Türkiye'nin sürdürülebilir enerji arzının temini kapsamında ve nükleer teknolojiye sahip olma hedefleri çerçevesinde, nükleer enerji programının geliştirilmesi çalışmalarını yürüteceği anlatılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin nükleer enerji politikası, barışçıl kullanma ilkesine ve diğer uluslararası yükümlülüklere bağlı kalarak sürdürülecektir. Genel Müdürlük aynı zamanda kabul edilen politikayı yönetmek ve koordine etmekle de görevli olacaktır.

Nükleer tesis projelerin ilk adımı nükleer santral sahasının tespitidir. Saha tespiti jeolojik, sismolojik, ekolojik, meteorolojik, oşinografık, jeofizik ve hidrolojik gibi sahanın fiziki durumuna ilişkin çalışmaların yanısıra iletim şebekesine bağlantılar ve elektrik tüketimi projeksiyonları gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın genel politikalarıyla uyumlu olması gereken faktörlere de bağlıdır. Potansiyel nükleer belli olmadığı için nükleer güç santrali kurulabilecek muhtemel yerlerin belirlenmesi çalışmalara hız katacaktır. Buraların fiziksel ve ekonomik olarak uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yürütülecek ön çalışmalar Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir."

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER