ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL11°C
Parçalı Bulutlu
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 01 Eylül 2014 Pazartesi 15:52

"Kayıtdışı" ile mücadelede yeni dönem geliyor

"Kayıtdışı" ile mücadelede yeni dönem geliyor

Türk ekonomisini ve ekonomik politikaları olumsuz etkileyen kayıtdışı ekonomiyle mücadele için yeni bir eylem planı ele alınacak.


62. Hükümetin Programı'nda kayıtdışılıkla mücadele için yeni bir eylem planı yürürlüğe koyulacak. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda bilgi ve veri paylaşımı yapılarak, elde edilen veriler bili­şim teknolojileri vasıtasıyla çapraz kontrollere tabi tutulacak.

Kayıtdışıyla mücadelede yeni eylem planı

Kayıtdışılıkla mücadele için yeni bir eylem planı yürürlüğe koyulacak. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda bilgi ve veri paylaşımı yapılarak elde edilen veriler bili­şim teknolojileri vasıtasıyla çapraz kontrollere tabi tutulacak. Böylece, denetimlerin etkinliği ve sayısı artırılarak kayıtdışı istihdamla daha kararlı bir şekilde mücadele edilecek.

2015-2018 yıllarını kapsayacak yeni Sanayi Stratejisi ha­zırlıklarına başlandı. Türkiye'nin, Sanayi Stratejisinde öngörüldüğü üzere 2023 yılın­da Avrasya'nın üretim üssü olması hedeflenirken, bu amaçla, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payını artırarak imalat sanayisinde dönüşüm gerçekleştirilecek.

Bu dönüşümle, Türkiye'de girişimcilik gücü yüksek, finansal piyasalara kolay erişebilen, yenilikçi, rekabetçi, yüksek katma değer ve istihdam yaratabilen, ortak çalışma kültürünü benim­semiş işletmelerden oluşmuş bir sanayi yapısı hedefleniyor.

İş hayatına yönelik yapılacaklar

Kamu ve özel sektördeki engelli kontenjanlarının doldurulmasına yönelik tedbir alınmasına de­vam edilecek.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ile çalışan ve işveren­lerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek.

En kısa sürede maden­Ierde Sağlık ve Güvenlik hakkındaki 176 sayılı ILO Sözleşme­si ile İnşaatlarda Sağlık ve Güvenlik hakkındaki 167 sayılı ILO Sözleşmesinin onay işlemleri de tamamlanacak.

TBMM'ye sunulan ve halen görüşmeleri devam eden "İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile alt işveren işçileri­nin sendikalaşma, toplu sözleşmelerden yararlanma, yıllık izin, maaş güvencesi, kıdem tazminatı ve çalışma sürelerine ilişkin sorunlarını gideren düzenlemeler hayata geçirilecek.

Söz konusu kanunla, yer altı işlerinde çalışan işçiler bir gün bile çalışmış olsalar iş güvencesinden yararlanabilecek. Bu kişilere zorunlu haller dışında fazla çalışma yaptırılamayacak, 4 gün fazla yıllık ücretli izin kullandırılacak, haftalık azami çalışma süresi 36 saat, günlük çalışma süresi 6 saati aşmayacak. Yeraltında çalışanların emeklilik yaş haddini 55'den 50'ye düşürülecek. Yeraltında fiilen çalışmadıkları süreleri de fiili hizmet zammı süresine dahil edilecek.

Belirli bir dönem boyunca çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı­na uyduğu tespit edilen, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alan ve kayıtdışı işçi çalıştırmayan işverenler için bu durumları­nı gösteren ve ödüllendiren düzenlemeler yapılacak.

Finansal kaynak ve olanaklar iyileştirilecek

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgilerini somut ya­tırımlara dönüştürmek üzere yürütülen yatırım ortamı ve teşvik sistemi tanıtım faaliyetleri sürdürülerek, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke algısı daha da güçlendirilecek.

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarının yanı sıra, girişimcilerin yurt dışında yaptığı yatırımlara da uluslarara­sı hukuk çerçevesinde önemli güvenceler sağlayan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ağının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Bu hedeflere ulaşabilmek için yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine devam edilecek, rekabet gücünü artıracak şekilde alt yapı güçlendirmeleri sürdürülecek.

Yeni yatırım teşvik sistemi geliştirilerek, uygulamaya devam edecek. Yenilikçi fikirlere dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecek. Dış pazar çeşitliliği ve bölgesel üretim kapasitelerinin geliştiril­mesiyle istikrarlı yüksek büyüme sağlanacak.

Elektrikli araç teknolojileri desteklenecek

Programa göre, Patent Kanunu'nun yasalaştırılması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde elektrikli araç teknolojileri desteklen­meye devam edilecek. Bu amaçla Hibrit ve Elektrikli Araç Araştırma Merkezi kurulacak.

Dünya piyasalarında yer bulabilen Türk Malı otomobilin üretilebilmesi için gereken destek ve teşvik mekanizmasını harekete geçirecek, Türkiye'nin çeşitli alan­lardaki ihtiyacını karşılamak üzere çok amaçlı hava araçlarının üretilmesi desteklenecek.

2015 sonuna kadar 13 adet Organize Sanayi Bölgesi projesi ile 9 adet Küçük Sanayi Sitesi projesinin tamamlan­ması hedefleniyor.

Bilişim sektöründe ülkeyi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline ge­tirecek, 3 milyon metrekare alan üzerine Kocaeli'nde kurulmuş Bili­şim Vadisi'nde 2015 yılında Ar-Ge firmalarına yer tahsisine başlanılacak.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde 2015 yılında yatırımcılara yer tahsisi yapılması hedefleniyor.

Ekonomide yeni atılımlar için Ar-Ge 

Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı 2023 yılında yüzde 3 olacak. Ar-Ge harcamalarının üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması hedeflenecek.

Önümüzdeki dönemde, başta otomo­tiv, makine ve imalat teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık gibi alanlardaki araştırma altyapılarını oluşturmaya ve araştırmacı insan gücünü yetiştirmeye daha da önem verilecek. Bu çerçevede, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklen­mesine Dair Kanun ile araştırma altyapıları performans esaslı olarak destekleyerek, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan yapılar haline getirilecek. Ar-Ge ve yenilik projelerini teşvik edecek, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönü­şümüne öncelik verilecek.

Ülke açısından önem taşıyan enerji, sağlık, havacılık ve uzay, otomotiv ve raylı sistemler ile savunma sektörlerinde uluslararası rekabetçi teknolojik ürün ve markaların ortaya çıkarılmasını ivmelendirmek için Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı uygulama­ya geçirilecek. Üniversitelerin, Teknoloji Transfer Ofi­si desteklemeleri önümüzdeki dönemde artırılacak.

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için Kamu-Üniversi­te-Sanayi İşbirliği Strateji Belgesi önümüzdeki dönemde yürür­lüğe konulacak.

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı hayata geçirilecek. Kamu alımları yo­luyla teknoloji transferini sağlamak ve yerli üretim yeteneğini artırmak amacıyla Sanayi İşbirliği Programı uygulanacak.

Gelecek yıl Kocaeli ve Kayseri olmak üzere, 2023 yılına kadar 81 ilde bilim merkezi açılacak. 

KOBİ'lere destek devam edecek

Esnaf, sanatkar ve KOBİ'lere önem verilmeye devam edilecek, kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi, vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilme­si, yenilikçilik ve girişimciliğinin geliştirilmesi, altyapı, kümelen­me ve ortaklık faaliyetleri desteklenecek.

KOBİ'lere yönelik KOBİ borsalarına açılma faaliyetlerini destekleyecek, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet sağladığı KOBİ sayısı artırılacak. Girişim sermayesi fonları yaygınlaştırılacak.

Helal begelendirme

Dünyadaki helal belgelendirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı-İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Met­roloji Enstitüsü kapsamındaki uluslararası helal belgelendirme ve akreditasyon faaliyetleri başlatıldı.

Milli işletim sistemi PARDUS'un önümüzdeki dönemde kamu kurumlarında ve özel sektörde kullanımının yaygınlaştı­rılması hedefleniyor.

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER