ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL23°C
Sağanak Yağışlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 18 Şubat 2014 Salı 10:31

Gelir Vergisi Genel Tebliği


Gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler için istisna uygulamasına ilişkin hükümler, Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklandı.
Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ kapsamında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5'inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21'inci maddelerinde yapılan değişiklikler açıklandı.
Buna göre, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra elde edilen hasılatlara uygulanmak üzere, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı ilgili maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamayacaklar.
Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesinde, "kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı" için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtildi.
Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınırken, söz konusu istisnanın uygulanması da belli şartlara bağlandı. Buna göre, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda bu istisnadan yararlanılamayacak.
Mükellefler, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kira gelirlerini, pişmanlık ve ıslah hükümleri dahil olmak üzere kendiliklerinden süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan etmeleri halinde de söz konusu istisnadan yararlanabilecekler.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyannameyle bildirmek zorunda olanlar söz konusu istisnadan yararlanamayacaklar. Gelir Vergisi Kanununun mezkur maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, anılan Kanunun 103'üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarın (2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 94 bin lira) üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler söz konusu istisnadan yararlanamayacaklar.
Mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik tutarın tespitinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların, ayrı ayrı veya birlikte elde edilmesine bakılmaksızın, elde edilen kazanç ve iratların brüt tutarlarının toplamı dikkate alınacak. Söz konusu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının önemi bulunmuyor.
Diğer taraftan, istisna haddinin altında elde edilen mesken kira gelirleri, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları toplamının anılan Kanunun ilgili maddesinde yer alan tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmeyecek.
Söz konusu istisna tutarı, Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2013 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanmak üzere 3 bin 200 lira olarak tespit edildi.
- Uygulama örneği
Tebliğde, söz konusu durum örnekle de açıklandı. Buna göre, Bay (A), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 5 bin lira kira geliri ile birlikte tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 40 bin lira işyeri kira geliri ve 40 bin lira mevduat faizi elde etmiş.
Bay (A)'nın elde ettiği kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2013 yılında elde edilen kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması şartıyla, beyan edilip edilmeyeceklerine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte mükellefin elde etmiş olduğu varsa ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamının Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacak.
Buna göre, Bay (A)'nın 2013 yılı içerisinde elde ettiği 5 bin liralık mesken kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması nedeniyle istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da 94 bin lirayı aşması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacak.
Dolayısıyla, 2013 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı (40.000 + 40.000 + 5.000 =) 85 bin lira, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94 bin lira) aşmadığından Bay (A)'nın elde ettiği kira geliri için istisna uygulanacak.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER