ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 20 Ekim 2014 Pazartesi 12:21

AK Parti'den değişiklik teklifi

AK Partiden değişiklik teklifi

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 'Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' verdi.


AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 'Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' verdi. Teklif; fona devredilen veya faaliyet izni kaldırılan bankaların çözümleme süreçlerinin hızlandırılması, satışlara talebin artırılması ve tasfiyelerinin kısa sürede tamamlanması amacıyla ticari iktisadi bütünlük modeli ile satışına ilişkin hükümleri içeriyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve diğer milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçe bölümünde "5411 sayılı Kanunun 109/A maddesi ile ticari iktisadi bütünlüklerinin satılması amaçlanan Fon bünyesindeki bankaların, hak ve varlıklarının katılım bankası kurulması amacıyla 4603 sayılı Kanuna tabi kamu sermayeli bankalara veya 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'na göre kurulan bankaya veya bu bankaların kuracağı bağlı ortaklıklara satılması, veyahut bu bankaların doğrudan katılım bankası kurması halinde, kurucu banka ya da kurulacak katılım bankasıyla ilgili olarak bazı muafiyetler getirilmek suretiyle, ülkemizde katılım bankacılığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik imkan yaratılması amaçlanmıştır." deniyor.

İŞTE KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na 109 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 109/A maddesi eklenmiştir.

"Fon bankaları ile hisseleri haczedilen bankaların satış usulü

MADDE 109/A- Fon, bu Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan veya ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen veya intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hisselerine sahip olduğu veya hisseleri Fon tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında haczedilen bankaların uygun görülecek hak ve varlıklarını; bu bankaların veya hissedarlarının Fona borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın, Fon Kurulunca verilecek ticari iktisadi bütünlük oluşturulmasına ilişkin karar çerçevesinde, bu Kanunun 134 üncü maddesinde belirtilen hükümleri kıyasen uygulamak suretiyle satmaya yetkilidir.

Satışın Fon Kurulunca onaylanmasına ilişkin bildirimin Kuruma ulaşmasından itibaren 6 ay içerisinde Kurul, alıcının kurucularda aranan şartlan haiz olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerini tamamlar. Bu şartların mevcut olduğunun tespiti halinde, varlıkları satışa konu edilen bankanın var olan kuruluş ve/veya faaliyet izinleri, alıcının bu amaç için kuracağı şirket için de geçerlilik arz eder. Satışı müteakip alıcının, hak ve varlıklarını satın aldığı bankanın faaliyet konusuna ilişkin değişiklik talebi olması halinde, bu talep Kurulca bu fıkrada belirtilen aynı süre içinde ayrıca değerlendirilir.

Gerekli gördüğü hallerde Kurul, aynı süre içerisinde, izin kapsamındaki faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi bakımından herhangi bir eksikliğin mevcut olup olmadığının tespiti amacıyla söz konusu şirket ile satışa konu edilen varlıklar hakkında Kanunun 7 ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde bir inceleme yapabilir. İnceleme neticesinde tespit edilen eksiklikler alıcıya ve/veya şirkete bildirilerek, bunların giderilmesi için makul bir süre verilir. Eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda Kurul, bu Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli işlemleri tesis eder.

Faaliyet iznine sahip olmayan bankaların hak ve varlıklarının bu şekilde satılması halinde, bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen süre, alıcının kurucularda aranan şartları taşıdığının tespitine dair Kurul kararının ilgililere tebliği ile başlar."

MADDE 2- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir "Kamu sermayeli katılım bankası kurulması

EK MADDE 2- (1) Bu Kanunun 109/A maddesi kapsamında belirtilen satışın, katılım bankası kurmak amacıyla, 4603 sayılı Kanuna tabi kamu sermayeli bankalara, 6219 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına ve/veya bu bankaların kuracakları bağlı ortaklığa yapılması halinde ihale düzenlenmesi zorunlu olmayıp alıcının kurucularda aranan şartlan haiz ve faaliyet konusu katılım bankacılığı olan bir banka kuruluş izninin mevcut olduğu kabul edilir. Bağlı ortaklığın kuruluşu ile ilgili olarak, bu Kanunun 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş sermayesi ve ödenmesine dair maddeleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

(2) 4603 sayılı Kanuna tabi kamu sermayeli bankalar veya 6219 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı doğrudan katılım bankası kurabilir. Bu suretle katılım bankası kurulması halinde kurucu banka ve kurulacak katılım bankası, bu maddenin birinci fıkrasında ifade edilen muafiyetler ve istisnalardan aynen yararlanır."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER