ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL24°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
DÜNYATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 10 Mayıs 2014 Cumartesi 09:57

CHP'de Köşk için onun adı geçiyor!

CHPde Köşk için onun adı geçiyor!

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı, Haziran ayı sonundaki Parti Meclisi toplantısında belirlenecek ancak parti kulislerinde ismi öne çıkanların sayısal anlamda azlığı ise dikkat çekiyor.


Cumhurbaşkanlığı adaylığı kararı, Haziran ayı sonundaki Parti Meclisi toplantısında belirlenecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da STK, sendika, siyasetçiler turuna çıkarak milletvekilleriyle anket sonrası adayı belirleyecek.

CHP’­de ye­ni MYK’­nın net­leş­me­si­nin ar­dın­dan Ge­nel Mer­ke­z’­de ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı ile se­ri gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­ti­ren ve ye­ni yol ha­ri­ta­sı­nı ko­nu­şan CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun gün­de­min­de Köşk se­çim­le­ri var.

KILIÇDAROĞLU ZİYRETLERE BAŞLAYACAK

CHP li­de­ri, Mec­lis içi ve dı­şı mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin li­der­le­ri­ni de zi­ya­ret ede­cek. Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun Köşk tur­la­rı Ha­zi­ran ayı so­nun­da­ki PM top­lan­tı­sı­na ka­dar de­vam ede­cek. 

CHP İle­ti­şim, Ta­nım ve Med­ya­’dan So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­ki­n’­in, Par­ti Ge­nel Sek­re­ter­li­ği­’ne atan­ma­sı ku­lis­ler­de ‘güç­lü ge­nel sek­re­ter­li­k’ ha­zır­lı­ğı yo­rum­la­rı­na ne­den ol­sa da mev­cut tü­züğün bu­na el ver­mediği öğrenildi. 

ÖNDER SAV MODELİ TUTACAK MI? 

CHP’­de es­ki Ge­nel Sek­re­ter Ön­der Sa­v’­dan son­ra güç­lü ge­nel sek­re­ter­lik ma­ka­mı, olay­lı tü­zük ku­rul­ta­yı­nın ar­dın­dan, ya­zış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ren tem­sil ma­ka­mı­na dö­nüş­tü­rül­müş­tü.

Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da yap­tı­ğı “Ge­nel se­çim­ler ön­ce­si ku­rul­tay dü­şün­mü­yo­ru­z” açık­la­ma­sı da bu ih­ti­ma­li za­yıf­la­tı­yor. Tü­zük ku­rul­ta­yı ön­ce­si ko­mis­yon ku­rul­ma­sı, il­ler­den tü­zük de­ği­şik­li­ği öne­ri­si al­ma­sı ve ku­rul­ta­yın top­lan­ma­sı ge­re­ki­yor.

CHP'DE PARTİ İÇİ ANKET ÇALIŞMALARI

Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında cumhurbaşkanı adayı için üç isim istemişti. İl başkanları ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ismini dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde milletvekilleri arasında cumhurbaşkanı adayı ile ilgili mini anket de yapacak.

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER