ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL24°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
BELGESELTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 12 Mayıs 2014 Pazartesi 14:06

Lâtife Hanım boşanırken Atatürk'ten ne istedi?

Lâtife Hanım boşanırken Atatürkten ne istedi?

Lâtife Hanım’ın Atatürk’e boşanırken gönderdiği mektupta ilginç ayrıntılar yer alıyor.


Lâtife Hanım'ın Atatürk'ten boşanırken taleplerini içeren 7 sayfalık mektubu cumartesi günü 2 bin lira açılış fiyatıyla müzayedeye çıkıyor.

Kur­şun ka­lem­le yaz­dı­ğı mek­tu­bun­da Lâ­ti­fe Ha­nım, ön­ce İs­met Pa­şa (İnö­nü) ile ara­la­rın­da­ki ko­nuş­ma­ya yer ve­ri­yor: "Ben ev­den te­mel­li ola­rak çık­ma­dım. Ne eş­ya al­dım ne de al­mak mak­sa­dıy­la eş­ya­dan bah­set­tim. Yal­nız bu çı­kı­şın şek­li­ni be­ğen­me­di­ğim­den İs­met Pa­şa haz­ret­le­ri­ne, 'Pa­şam, te­mel­li çı­kı­yor­sam ona gö­re çı­ka­yım. Pa­şa haz­ret­le­ri­nin (Ata­türk) he­sap­la­rı, pa­ra­sı ve bü­tün evi ba­na tes­lim edil­miş­ti' de­dim."

Lâ­ti­fe Ha­nım, ev­den ay­rı­lır­ken sa­de­ce ai­le­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len özel eş­ya­yı ta­lep ediyor. Ken­di­si­ne ait eş­ya­nın ha­tı­ra ni­te­li­ği ve mad­di kıy­met ta­şı­yan ba­zı­la­rı­nın lis­te­si­ne yer ve­ri­yor. Bun­la­rın ara­sın­da bü­yü­kan­ne­sin­den ha­tı­ra ka­lan üç şal ile al­tın ve se­def sap­lı bir ta­ban­ca da var.

Mektup, Rixos Pera Otel’de ayın 17’sinde 2 bin li­ra açı­lış fi­ya­tıy­la müzayedeye çıkacak.

 

SÖZÜNÜ ÖLENE KADAR TUTTU

Lâ­ti­fe Ha­nım 7 say­fa­lık mek­tu­bun so­nun­da, "Bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra da leh ve aleyh­te hiç­bir ke­li­me sarf et­me­ye­ce­ğim" di­yor. Ger­çek­ten de Uş­şa­ki­zâ­de Lâ­ti­fe Ha­nım, bo­şan­dık­la­rı 12 Tem­muz 1925'ten, ha­ya­ta göz­le­ri­ni yum­du­ğu 12 Tem­muz 1975'e ka­dar, ya­ni ya­rım asır bo­yun­ca Ata­türk hak­kın­da tek söz et­me­di­ği gi­bi, anı­la­rı­nı yaz­mak üze­re ge­len ıs­rar­lı tek­lif­le­ri hep ge­ri çe­vir­di.

Mü­za­ye­de­de sa­tı­şa su­nu­la­cak­lar ara­sın­da, Ata­türk'ün im­za­sı bu­lu­nan bir fo­toğ­raf, 1891'de Os­man­lı top­rak­la­rın­da ilk kez ku­ru­lan bir si­gor­ta fir­ma­sı­nın ta­be­la­sı, Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man'ın Er­zu­rum Bey­ler­be­yi'ne gön­der­di­ği fer­man, fo­toğ­raf, ha­ri­ta, cep saa­ti, Os­man­lı ma­dal­ya ve ni­şan­la­rı ile hat lev­ha­la­rı gi­bi 500 par­ça bu­lu­nu­yor.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER